-A A +A
panorama

Obecný úrad

Kontakt

Obecný úrad Trávnica
Hlavná 37/65, 
941 46 Trávnica 
Email: obec.travnica@gmail.com 
Telefón: 0356584126

Štruktúra obce

Štruktúra obce

Do roku 1989 bola miestna verejná správa vykonávaná prostredníctvom národných výborov  – orgánov socialistickej moci.

Úradná tabuľa

Zásady poskytovania informácií

Obec Trávnica je povinná umožniť každému prístup k informáciám, ktoré má k dispozícií a to bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje(zákon č.211/2000 Z.z. o slobodnom  prístupe k informáciám).

Starosta obce

Starosta obce Trávnica, Ing. Emil Ivan

Starostom obce Trávnica je od r. 1999 Ing. Emil Ivan
Tel., fax:  + 421 35 658 41 26
e-mail: obec.travnica@gmail.com , starosta@travnica.sk

 

 

 

 

 

 

 

Odvoz komunálneho odpadu a zvoz triedeného odpadu v obci Trávnica.

Odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu v obci vykonáva partnerská firma BRANTNER so sídlom v Nových Zámkoch.

Občan si v priebehu roka vývoz smetnej nádoby určuje sám podľa skutočnej potreby vyložením smetnej nádoby ku krajnici a jej označením žetónom.


Žetón určený na vývoz komunálneho odpadu z domácnosti občana si možno zakúpiť v stránkové dni na Obecnom úrade v Trávnici za poplatok v sume: 1,80 EUR za 1 ks.
 

Vývoz smetných nádob je v obci Trávnica realizovaný =1x v týždni, a to vždy v PONDELOK.


V prípade, že na tento zmluvne dohodnutý termín pripadne štátny sviatok, deň pracovného pokoja alebo nie je možné vývoz realizovať z iných príčin partnerská firma BRANTNER zabezpečí náhradný termín vývozu, o ktorom obec bude obvyklým spôsobom verejnosť včas informovať.

     Kontakty na partnera na:  čistenie septika, nádrží a odvoz tekutých odpadov.

 


RecyklujemeObec Trávnica ďakuje všetkým občanom, hosťom, turistom a organizáciám v obci za udržiavanie poriadku a čistoty, rešpektovanie triedenia odpadu podľa druhov a tiež za aktívnu účasť na spolupodieľaní sa pri tvorbe, údržbe a ochrane príjemného vidieckeho prostredia, ktoré obec má vďaka ľuďom tu žijúcim a okolitej malebnej prírode.


Deň vývozu triedeného odpadu z domácností občanov je oznamovaný miestnym rozhlasom.

 

KALENDÁR  ZVOZOV NA ROK 2019

(dodaný a vypracovaný zmluvným partnerom - poskytovateľom)

   

DEŇ

MESIAC

24

JANUÁR

22

FEBRUÁR

15

MAREC

24

APRÍL

20

MÁJ

26

JÚN

16

JÚL

21

AUGUST

13

SEPTEMBER

18

OKTÓBER

14

NOVEMBER

18

DECEMBER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme

FOTO: Pred vyhodením plastových fliaš, plechoviek, škatúľ a nápojových kartónov zmenšite ich objem.

Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy polystyrénu často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z polovice naplneného – už viac nevpraceme.  

To isté sa deje aj v prípade prineseného, doma vytriedeného, papiera a zbavovania sa napríklad škatúľ od obuvi, elektrospotrebičov, nábytku a podobne.

Ak nezačneme za susedov ich odpad upravovať, teda zo smetnej nádoby vyberať, fľaše alebo škatule zošliapavať, aby nezaberali veľa vzduchu, polystyrén lámať a podobne, neraz to skončí tak, že položíme naše poctivo vytriedené odpady vedľa kontajnera alebo ich vhodíme do nádob so zmiešaným komunálnym odpadom. Hrabať sa medzi odpadom nie je komfortné, ani hygienické.

Výsledkom je, že šomreme na neporiadok okolo odpadových nádob a upokojí nás, až keď problém „vyriešia“ zberové spoločnosti častejšími návštevami. Ale častejšie odvážanie poloprázdnych, vzduchom naplnených, kontajnerov je nielen časovo náročnejšie, ale i ekonomicky neefektívne.

Riešenie?

Fľaše zošliapnuť, škatule rozobrať, veľké časti (polystyrén) zmenšiť a až potom... šup do kontajnera! 

Autor: ENVI - PAK, a.s.

 

 

Poskytovateľ, zmluvný partner obce Trávnica:

Názov  obce

Palárikovo

Sídlo

Hlavná ulica č. 82, Palárikovo

IČO/DIČ

00 309 176

Bankové spojenie

VÚB Nové Zámky

Číslo účtu

SK12 0200 0000 0001 7042 4172

Zastúpenie

Mgr. Jozef  D e r ň á r

 

1. Čas poskytovania  je od 01.07.2016.

2. Miestom plnenia je katastrálne územie obce Trávnica.