-A A +A
panorama

Povinné zverejňovanie obce(objednávky/faktúry/odpredaj majetku)

Písomné zmluvy, ktorej jedným z účastníkov je osoba povinná sprístupňovať informácie podľa osobitného zákona a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky alebo sa týka používania verejných prostriedkov alebo nakladania s majetkom štátu alebo majetkom obce. Informácie zverejnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

O začatých správnych konaniach podľa zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny Vás informujeme na tejto stránke.
Loading
Zverejnené dňa Typ dokumentu Číslo dokumentu / Predmet zákazky Dodávateľ Hodnota Príloha
17.09.2019 - 10:36 Zmluva 2019/192 Norbert Maczkó, Nové Zámky, Nevädzová ul. 1, Nové Zámky 500.00€
18.07.2019 - 09:40 Zmluva Zmluva č. 561/2019 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra 1300.00€
10.05.2019 - 10:27 Zmluva 3/2019 Michal nad Žitavou, 941 61 Michal nad Žitavou
09.05.2019 - 15:20 Zmluva Rámcová zmluva PROSPECT, spol. s r.o. J Simora 5, 940 01 Nové Zámky
06.05.2019 - 09:33 Zmluva Zmluva o dielo č. 12/2019 JS STAV s.r.o., Biskupa Klucha 40, 951 31 Močenok 40012.44€
03.05.2019 - 11:57 Zmluva 39 666 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 3000.00€
07.04.2019 - 21:25 Zmluva Dodatok č. 1 Obec Radava, Obec Bardoňovo, Obec Trávnica, Obec Maňa
28.03.2019 - 10:21 Zmluva Zmluva o odbere odpadu ARGUSS, s.r.o., 811 07 Bratislava, Záhradnícka 27
18.03.2019 - 16:43 Zmluva 00309320/000/2019 INISOFT s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava 82.00€
14.03.2019 - 12:19 Zmluva 2019/60 - Dodatok č.1/2019 k Zmluve o dielo č. 47 - Trávnica / 2011 Brantner Nové Zámky, s.r.o.
31.01.2019 - 14:07 Zmluva 2019/46 Ing. Darina Palatická, Sedliacka 45, 951 15 Mojmírovca 1365.00€
11.01.2019 - 10:54 Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby č. objednávateľa:132/011/2018 Cesty Nitra, a.s. Murgašova 6 Nitra PSČ 949 78
10.01.2019 - 11:12 Zmluva Dodavateľsko-odberateľská zmluva pre poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve STEHA-Štefan Havlík, Ďorocká 11, 940 72 Nové Zámky
15.10.2018 - 16:52 Zmluva Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002179 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova ulica č.2, 812 72 Bratislava 30000.00€
15.10.2018 - 14:58 Zmluva Zmluva o dielo CENTAURY Plus s.r.o., Spojová 12, 974 04 Banská Bystrica 10332.00€
15.10.2018 - 14:06 Zmluva Zmluva o výpožičke č.KRHZ-NR-152-037/2018 Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Bratislva, Pribinova 2 14318.54€
17.09.2018 - 14:14 Zmluva Zmluva zo 17.09. 2018 KOBIT-SK, s.r.o. M.R. Štefánika 2970/48 PSČ: 026 01 Dolný Kubín 74670.00€
05.09.2018 - 14:20 Zmluva Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí NFP Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
04.09.2018 - 13:21 Zmluva 132-011/2018 Cesty Nitra, a.s. Murgašova 6 Nitra PSČ 949 78 107923.67€
04.09.2018 - 13:14 Zmluva 04062018 Ondruš a spol., spol. s.r.o. Uloža 124
14.06.2018 - 10:33 Zmluva Zmluva o dielo na zhotovenie stavby "Separovaný zberný dvor Trávnica" - 2016/626-039 FORA-STAV, s.r.o. Hledíkova3, 942 01 Šurany 254332.30€
04.05.2018 - 16:26 Zmluva Zmluva o dielo 34-018/2018 JS STAV s.r.o., Biskupa Klucha 40, 951 31 Močenok 19519.69€
04.05.2018 - 14:29 Zmluva Zmluva o dielo 52-011/2018 Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s r.o., Roľníckej školy 873, 945 01 Komárno 7872.00€
04.05.2018 - 14:19 Zmluva Kúpna zmluva 02032018 Veríme v zábavu s.r.o., Pod Brezinou 3745/86 Trenčín PSČ: 911 01 Trávnica 1572.00€
04.05.2018 - 14:08 Zmluva 63-011/2018 JS STAV s.r.o., Biskupa Klucha 40, 951 31 Močenok 1479.60€