-A A +A
panorama

Povinné zverejňovanie obce(objednávky/faktúry/odpredaj majetku)

Písomné zmluvy, ktorej jedným z účastníkov je osoba povinná sprístupňovať informácie podľa osobitného zákona a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky alebo sa týka používania verejných prostriedkov alebo nakladania s majetkom štátu alebo majetkom obce. Informácie zverejnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

O začatých správnych konaniach podľa zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny Vás informujeme na tejto stránke.
Loading
Zverejnené dňa Typ dokumentu Číslo dokumentu / Predmet zákazky Dodávateľ Hodnota Príloha
03.06.2013 - 14:39 Zmluva Kúpna zmluva č. 006/2013 AGRA, s.r.o., Na Bystričku 800/14 PSČ: 036 01 MARTIN 117960.00€
11.04.2013 - 12:03 Faktúra 002013/61 Ing. Stanislav Petráš, 941 47 Radava 71 150.00€
10.04.2013 - 11:59 Faktúra 002013/60 Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina 10.50€
10.04.2013 - 11:56 Faktúra 202013/59 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy44/a, 825 11 Bratislava 26 8.00€
10.04.2013 - 11:52 Zmluva 002013/58 Vaseková Oľga ELPRESS Pavlov dvor 18, Hurbanovo pošta Bajč 59.40€
10.04.2013 - 11:24 Faktúra 002013/57 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 92.56€
10.04.2013 - 11:05 Faktúra 002013/56 ZŠsMŠ Trávnica, 941 46 Trávnica 1536.44€
04.04.2013 - 10:35 Zmluva Zmluva o dielo č. 460/2013 - PN Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany, Správa povodia dolnej Nitry, Nitra
26.03.2013 - 15:34 Zmluva Zmluva o dodávke plynu (Cintorínska 650/5A) Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
25.03.2013 - 12:58 Faktúra 2013/55 KEO, s.r.o., Poľná 991 06 Záhorce 13.50€
25.03.2013 - 12:56 Faktúra 2013/54 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 5.08€
25.03.2013 - 12:47 Faktúra 2013/53 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 30.94€
25.03.2013 - 12:37 Faktúra 2013/52 Peter Štrba ŠTRBA-COMPANY, Veľké Lovce 601, 941 42 Veľké Lovce 21.60€
25.03.2013 - 12:29 Faktúra 2013/51 KEO, s.r.o., Poľná 991 06 Záhorce 13.50€
18.03.2013 - 13:19 Zmluva 14-2013-RCJ_Obec Trávnica SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 115.70€
15.03.2013 - 13:07 Faktúra 2013/47 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 49.52€
15.03.2013 - 12:58 Faktúra 2013/46 Brantner Nové Zámky s.r.o., Viničnán 23, 940 64 Nové Zámky 477.76€
15.03.2013 - 12:25 Faktúra 2013/50 VLADAP Plus, s.r.o., č. 125, 941 43 Dolný Ohaj 49.00€
15.03.2013 - 12:20 Faktúra 2013/48 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 38.09€
13.03.2013 - 12:22 Faktúra 2013/49 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 55.87€
13.03.2013 - 12:02 Faktúra 2013/41 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 53.70€
13.03.2013 - 11:47 Faktúra 2013/45 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 1189.45€
13.03.2013 - 11:40 Faktúra 2013/44 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 92.56€
13.03.2013 - 11:34 Faktúra 2013/38 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy44/a, 825 11 Bratislava 26 17.00€
13.03.2013 - 11:17 Faktúra 2013/43 Alžbeta Straková, Fričkovce 22, 086 42 HERTNÍK