-A A +A
panorama

Povinné zverejňovanie obce(objednávky/faktúry/odpredaj majetku)

Písomné zmluvy, ktorej jedným z účastníkov je osoba povinná sprístupňovať informácie podľa osobitného zákona a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky alebo sa týka používania verejných prostriedkov alebo nakladania s majetkom štátu alebo majetkom obce. Informácie zverejnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

O začatých správnych konaniach podľa zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny Vás informujeme na tejto stránke.
Loading
Zverejnené dňa Typ dokumentu Číslo dokumentu / Predmet zákazky Dodávateľ Hodnota Príloha
24.03.2014 - 11:12 Zmluva 199/2014 Ing. Palatická 1050.00€
10.02.2014 - 12:58 Zmluva 971/2013-1002/2013 AGROBON Bojná, s.r.o. Malé Dvorany 840, Bojná 5200.00€
10.02.2014 - 12:29 Zmluva 1033/2013 VESTAM COMPANY, s.r.o., Ing. Peter Oremus, PhD. 2010.00€
10.02.2014 - 12:09 Zmluva UVSR 1424/2013 Úrad vlády SR Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1 10000.00€
04.02.2014 - 17:03 Zmluva 2014.02.04. Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti Ing. Juraj Marko, Bratislava, Damborského 1197/4 a manželka Silvia Marková rod. Poláková, Bratislava, Damborského 1197/4 1750.00€
27.01.2014 - 12:49 Odpredaj majetku 571/2014 Lýdia Grancová, Topoľčianska 1, 851 05 Bratislava
19.11.2013 - 13:38 Zmluva Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, Mlynské nivy 44/a
19.11.2013 - 13:12 Zmluva Zmluva o dielo reg.č.: 863/2013 Slovenský cyklokub, 921 01 Piešťany, Námestie Slobody 1716/6 1706.40€
19.11.2013 - 12:55 Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja č: Z20130102 Miestna akčná skupina Združenia Termál, 941 45 Maňa, Nám. M.R. Štefánika 1706.40€
19.11.2013 - 12:50 Zmluva Zmluva o dielo č. 746/2013 VESTAM COMPANY, s.r.o., Ing. Peter Oremus, PhD. 9382.50€
05.11.2013 - 10:52 Odpredaj majetku Oznámenie o predaji pozemku, vlastníkom ktorého je Obec Trávnica 1750.00€
12.09.2013 - 13:21 Zákazka s nízkou hodnotou 659/2013 "Cykloturistická trasa v katastri obce Trávnica"
11.09.2013 - 12:20 Zmluva Zmluva č. 19/NR/2013 Ministerstvo vnútra SR - Obvodný úrad Nitra, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra 5000.00€
11.09.2013 - 12:07 Zmluva Zmluva o dielo č. 623/2013 František Tököly-INSTAL, Školská 1, 942 01 Šurany 6477.00€
11.09.2013 - 12:03 Zmluva DODATOK č.2 AGRA, s.r.o., Na bystričku 800/14, 036 01 Martin 74100.00€
11.09.2013 - 11:54 Zmluva Dohoda č.50/§50j/NS/2013NP VAOTP SR-2 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky 3240.00€
15.08.2013 - 11:43 Zmluva Kúpna zmluva č. 578/2013 AGRA, s.r.o., Na Bystričku 800/14 PSČ: 036 01 MARTIN 33264.00€
31.07.2013 - 10:11 Odpredaj majetku Predaj obecného majetku: Traktor ZETOR 7745 a Traktorový laminátový fekál HTS 100
09.07.2013 - 10:30 Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2013 číslo: MK-7234/2013/1.1 Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 3000.00€
25.06.2013 - 16:08 Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 12/2013 Korekt , spol. s r.o., Komárno, ul. Roľníckej školy 873, 945 01 Komárno 2025.40€
25.06.2013 - 16:01 Zmluva Zmluva o dielo č. 12/2013 Korekt , spol. s r.o., Komárno, ul. Roľníckej školy 873, 945 01 Komárno 5608.80€
14.06.2013 - 16:00 Zmluva Príkazná zmluva Mesto Veľký Šariš, Námestie sv. Jakuba 1, 082 21 Veľký Šariš
14.06.2013 - 15:36 Zmluva CEZ: UVSR - 1052/2013 Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1 10000.00€
14.06.2013 - 15:21 Zmluva Zmluva č. 274/2013 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN č. 4/2010 Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra 300.00€
03.06.2013 - 15:02 Zmluva Dodatok č. 1 ku KZ č. 006/2013/Bc AGRA, s.r.o., Na Bystričku 800/14 PSČ: 036 01 MARTIN