-A A +A
panorama

Povinné zverejňovanie obce(objednávky/faktúry/odpredaj majetku)

Písomné zmluvy, ktorej jedným z účastníkov je osoba povinná sprístupňovať informácie podľa osobitného zákona a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky alebo sa týka používania verejných prostriedkov alebo nakladania s majetkom štátu alebo majetkom obce. Informácie zverejnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

O začatých správnych konaniach podľa zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny Vás informujeme na tejto stránke.
Loading
Zverejnené dňa Typ dokumentu Číslo dokumentu / Predmet zákazky Dodávateľ Hodnota Príloha
20.07.2016 - 10:57 Faktúra Faktúry od 03-07/2016
02.06.2016 - 15:16 Zmluva 423/2016 Ing. Richard Tomík, Pri trati15/A, 821 06 Bratislava 1000.00€
31.05.2016 - 23:03 Zmluva Zmluva o dielo 353/2016 BMS Bojnanský, s.r.o., 951 35 Veľké Zálužie, Pieskova 1568 4814.34€
22.04.2016 - 22:49 Zmluva 507/2016 FORA - STAV, s.r.o., 942 01 Šurany, Hledíkova 3 13965.27€
04.04.2016 - 22:13 Zmluva Zmluva - výsadba zelene Ústav ekológie lesa SAV, Štúrova 2, 960 53 Zvolen 11445.10€
02.03.2016 - 11:49 Faktúra Zoznam faktúr za 01 a 02 / 2016
19.02.2016 - 12:19 Zmluva Zmluva č. 26137 o poskytnutí dotácie Dobrovoľná požiarna ochrana SR 2000.00€
03.02.2016 - 10:39 Zmluva Zmluva o poskytnutí odbornej pomoci a konzultačných službách č. 216020101 PFCEU s.r.o., Radničné námestie 1, 902 01 Pezinok 550.00€
12.01.2016 - 22:43 Zmluva 2/2016 Peter Baran – CS consulting, Partizánska 1029/8, 92701 Šaľa 890.00€
02.01.2016 - 11:45 Faktúra Faktúry 01-12/2015
29.12.2015 - 17:04 Zmluva Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 753/2015 Ing. Darina Palatická 1365.00€
21.10.2015 - 09:55 Zákazka s nízkou hodnotou Zákazka s nízkou hodnotou III. Q 2015 Obec Trávnica
17.09.2015 - 15:52 Zmluva Zmluva o dielo 586/2015 HOLD, spol. s.r.o., Nové Zámky, Svornosti 70 19558.78€
07.08.2015 - 14:25 Faktúra 2015-1-7 faktúry
07.08.2015 - 14:23 Faktúra Rok 2014
07.08.2015 - 14:22 Faktúra Rok 2013 V prílohe
05.08.2015 - 09:57 Zmluva Zmluva o dielo 487/2015 PAMARCH, spol. s r.o., 949 01 Nitra, Štefánikova tr. 7 27516.00€
01.07.2015 - 21:23 Zákazka s nízkou hodnotou II. štvrťrok 2015 Obec Trávnica
24.06.2015 - 12:21 Zmluva Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a
31.05.2015 - 21:49 Zmluva Zmluva o dielo Tlačiareň Merkur s.r.o., Hlavná 128/140, 941 43 Dolný Ohaj 4305.00€
20.02.2015 - 16:30 Zmluva 112/2015 KM ELASS s.r.o., Sídl. lúky 1131/52, 952 01 Vráble
20.02.2015 - 16:27 Zmluva 1-2015 Obec Trávnica - ZŠsMŠ Trávnica 123021.16€
02.02.2015 - 16:50 Zmluva Zmluva o umeleckom výkone 850.00€
28.10.2014 - 16:01 Zmluva 704/2014 Ing. Palatická 1190.00€
15.08.2014 - 16:29 Zmluva 190614-1 Open Door, s.r.o., Pázmaňa 2125/27 Šaľa 490.00€