-A A +A
panorama
user warning: Incorrect key file for table '/tmpfs/#sql_21360_1.MYI'; try to repair it query: SELECT DISTINCT node.nid AS nid, node.created AS node_created, term_data.name AS term_data_name, term_data.vid AS term_data_vid, term_data.tid AS term_data_tid, node.title AS node_title, node.language AS node_language, node_data_field_dodavatel.field_dodavatel_value AS node_data_field_dodavatel_field_dodavatel_value, node.type AS node_type, node.vid AS node_vid, node_data_field_hodnota.field_hodnota_value AS node_data_field_hodnota_field_hodnota_value, DATE_FORMAT((FROM_UNIXTIME(node.created) + INTERVAL 3600 SECOND), '%Y%m%d%H%i') AS node_created_minute FROM node node LEFT JOIN node node2 ON node.tnid = node2.tnid LEFT JOIN term_node term_node ON node.vid = term_node.vid LEFT JOIN term_data term_data ON term_node.tid = term_data.tid LEFT JOIN content_field_dodavatel node_data_field_dodavatel ON node.vid = node_data_field_dodavatel.vid LEFT JOIN content_field_hodnota node_data_field_hodnota ON node.vid = node_data_field_hodnota.vid INNER JOIN node_access na ON na.nid = node.nid WHERE (na.grant_view >= 1 AND ((na.gid = 0 AND na.realm = 'all') OR (na.gid = 0 AND na.realm = 'content_access_author') OR (na.gid = 1 AND na.realm = 'content_access_rid'))) AND ( (node.type in ('zmluvy')) AND (node.status <> 0) )ORDER BY node_created_minute DESC LIMIT 0, 25 in /nfsmnt/hosting1_1/4/b/4b5c605d-4fa3-48f8-8c0a-e2b808cc1542/travnica.sk/web/modules/views/includes/view.inc on line 771.

Povinné zverejňovanie obce(objednávky/faktúry/odpredaj majetku)

Písomné zmluvy, ktorej jedným z účastníkov je osoba povinná sprístupňovať informácie podľa osobitného zákona a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky alebo sa týka používania verejných prostriedkov alebo nakladania s majetkom štátu alebo majetkom obce. Informácie zverejnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

O začatých správnych konaniach podľa zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny Vás informujeme na tejto stránke.
Loading
Žiadna zverejnená zmluva(faktúra, objednávka) nezodpovedá daným filtračným kritériám