-A A +A
panorama

Vývesná tabuľa

10.11.2018 - 14:25
2018/217
Správne konanie
15.10.2018 - 16:52
Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002179   Zmluva
Zmluva
15.10.2018 - 14:58
Zmluva o dielo   Zmluva
Zmluva
15.10.2018 - 14:06
Zmluva o výpožičke č.KRHZ-NR-152-037/2018   Zmluva
Zmluva
10.10.2018 - 10:35
2018/198
Správne konanie
05.10.2018 - 14:51
Rok 2018   Zákazka s nízkou hodnotou
Zmluva
17.09.2018 - 14:14
Zmluva zo 17.09. 2018   Zmluva
Zmluva
05.09.2018 - 14:20
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí NFP   Zmluva
Zmluva
04.09.2018 - 19:52
Fa04-06/2018   Faktúra
Zmluva
04.09.2018 - 19:39
Faktúry 01-03/2018   Faktúra
Zmluva
04.09.2018 - 19:22
Faktúry 04-06/2018   Faktúra
Zmluva
04.09.2018 - 19:12
Objednávky od 07/2018   Objednávka
Zmluva
04.09.2018 - 19:10
Objednávky 01-06/2018   Objednávka
Zmluva
04.09.2018 - 19:03
Objednávky 2017   Objednávka
Zmluva
04.09.2018 - 13:21
132-011/2018   Zmluva
Zmluva

Úradná tabuľa

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Zásady poskytovania informácií

Obec Trávnica je povinná umožniť každému prístup k informáciám, ktoré má k dispozícií a to bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje(zákon č.211/2000 Z.z. o slobodnom  prístupe k informáciám).

Informácie sprístupňujú organizačné zložky obce (obecný úrad [kontakt/úradné hodiny], obecné zastupiteľstvo prostredníctvom obecného úradu, starosta, hlavný kontrolór obce - povinné osoby).

Obec je povinná sprístupniť nasledovné informácie o: 

Ďalej umožňuje podávať sťažnosti, žiadosti, návrhy a iné podnety.

Spôsoby zverejňovania, poskytovania informácií, podávaní návrhov a podnetov

Informácie môžu byť podľa konkrétneho typu informácie zverejňované hromadným prístupom na úradnej tabuli obce, prostredníctvom obecného rozhlasu a internetovej stránky obce alebo individuálne na žiadosť žiadateľa. Žiadosť o poskytnutie informácií je možné podať ústne alebo písomne v podateľni obecného úradu v úradných hodinách prípadne poštou na kontaktnú adresu. Tiež je možné žiadosť podať pomocou faxu na číslo 035-6584126 alebo elektronickou poštou na emailovej adrese obecnej samosprávy. Žiadosť musí obsahovať predpísané náležitosti. Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje. V spodnej časti tejto stránky nájdete prílohu - formulár žiadosti o poskytnutie informácie. Ak žiadosť neobsahuje potrebné informácie,  príslušná organizačná zložka obecnej samosprávy, ktorá žiadosť vybavuje vyzve žiadateľa, aby doplnil neúplnú žiadosť.

Ak sú predmetom podanej žiadosti o sprístupnenie informácií informácie, ktoré už boli zverejnené, môže príslušná organizačná zložka samosprávy, namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámiť údaje, ktoré mu umožnia vyhľadanie príslušných informácií do piatich dní od podania žiadosti. Žiadateľ však môže aj napriek tomu trvať na individuálnom sprístupnení informácií.

Informácie sa sprístupňujú bezplatne,  spoplatniť sa môžu náklady spojené so zhotovením kópií, s obstaraním  technických nosičov  dát a s odoslaním informácie žiadateľovi. Výška materiálnych nákladov sa vypočíta podľa sadzobníka úhrad nákladov za sprístupnenie informácií. V prípade poskytnutia informácie v rozsahu, spôsobom a v lehote ako ukladá zákon, urobí ten, kto poskytol informáciu rozhodnutie zápisom v spise. V prípade nevyhovenia žiadosti hoci len sčasti, vydá obec písomné rozhodnutie v zákonom stanovenej lehote, ktoré pripraví poverený zamestnanec.

Postup pri vybavovaní žiadostí, návrhov a iných podaní

Žiadosť je podaná dňom, keď bola oznámená povinnej osobe príslušnej vo veci konať. Na žiadosť povinná osoba písomne potvrdí podanie žiadosti a oznámi predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie informácie. Ak povinná osoba, ku ktorej žiadosť smeruje,
nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím. Postúpenie žiadosti povinná osoba bezodkladne oznámi žiadateľovi. Lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť znovu dňom, keď povinná osoba dostala postúpenú žiadosť. 

Informácie sa sprístupňujú najmä ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis. Žiadosť o sprístupnenie informácií povinná osoba vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do desiatich dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. Zo závažných dôvodov môže povinná osoba predĺžiť lehotu, najviac však o desať dní. Predĺženie lehoty povinná osoba oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty. 

Zásady vybavovania sťažností

Sťažnosť možno podať písomne, ústne do záznamu, faxom alebo elektronickou poštou. Sťažnosť podanú písomne prijíma podateľňa Obecného úradu v Trávnici. O ústnej sťažnosti, ktorú nemožno vybaviť ihneď pri jej podaní, zamestnanec OcÚ, poverený vybavovaním sťažností vyhotoví písomný záznam o ústnej sťažnosti. Záznam vyhotoví poverený zamestnanec. Ak sťažovateľ odmietne záznam podpísať, poverený zamestnanec záznam odloží s poznámkou o odmietnutí podpísania. Sťažnosť podaná faxom alebo elektronickou poštou (okrem zaručeného elektronického podpisu) sa považuje za písomnú iba vtedy, ak ju sťažovateľ do 5 pracovných dní od doručenia potvrdí podpisom, inak poverený zamestnanec sťažnosť odloží. Sťažnosť, ktorú nie je oprávnený príslušný poverený zamestnanec vybaviť postúpi najneskôr do 10 pracovných dní od doručenia orgánu verejnej správy príslušnému na vybavenie a zároveň  o tom upovedomí  sťažovateľa. Písomnosti súvisiace s vybavovaním sťažnosti, ktorú podalo viac sťažovateľov spoločne a nie je v nej určené komu z nich sa majú doručovať, poverený zamestnanec zašle sťažovateľovi, ktorý je uvedený ako prvý. Poverený zamestnanec je povinný sťažnosť vybaviť v lehote do 60 pracovných dní. Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže poverený zamestnanec predĺžiť lehotu pred jej uplynutím o 30 pracovných dní. O tejto skutočnosti informuje sťažovateľa písomnou formou.

Ako podať opravný prostriedok

Proti rozhodnutiu obce o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona o slobode informácií.

Miesto podania opravného prostriedku:

V podateľni  Obecného úradu Trávnica, Hlavná 37 / 65, 941 46 Trávnica v úradných hodinách.

Spôsob podania opravného prostriedku

Zásadne písomnou formou, pokiaľ z konkrétneho vydaného rozhodnutia obce nevyplýva niečo iné.
 

Lehota na podanie opravného prostriedku

Zásadne platí, že lehota je 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, pokiaľ z platnej právnej úpravy a samotného vydaného rozhodnutia nevyplýva niečo iné.

Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného zákona.