-A A +A
panorama

Štruktúra obce

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Štruktúra obce

Do roku 1989 bola miestna verejná správa vykonávaná prostredníctvom národných výborov  – orgánov socialistickej moci.

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  prijatý Slovenskou národnou radou v septembri 1990 obnovil miestnu samosprávu na úrovni obcí a došlo tiež k oddeleniu štátnej správy a územnej samosprávy a k zavedeniu tzv. oddeleného modelu verejnej správy.

Krajská úroveň štátnej správy bola v roku 1990 zrušená a miestnu štátnu správu na území Slovenska zabezpečovalo a vykonávalo 121 obvodov a 38 okresov.

Rok 1996 potvrdil opätovné zavedenie krajskej úrovne štátnej správy,  došlo k zrušeniu 121 obvodov a Slovenská republika bola rozdelená na 8 krajov a 79 okresov.

Dňom 1. januárom 2002 vznikla druhá úroveň miestnej samosprávy, a to v rámci hraníc ôsmych administratívnych krajov, ktorá sa v súlade s ústavou  nazýva vyšší územný celok – VÚC.

V súčasnosti je verejná správa v tzv. oddelenom modeli verejnej správy vykonávaná na troch úrovniach: 1. štát, 2. kraj a 3. obec. (na jednej strane štátna správa – ministerstvá a iné ústredné orgány štátnej správy, orgány štátnej správy s krajskou regionálnou pôsobnosťou a orgány štátnej správy s okresnou a obvodnou pôsobnosťou, a na druhej strane samospráva – vyššie územné celky, mestá a obce). Každá  úroveň má svojich volených predstaviteľov, rozdelené úlohy a zodpovednosť, pričom niektoré sú delené medzi štátnou správou a samosprávou. Volení predstavitelia Národnej rady, zastupiteľstiev VÚC, mestských a obecných zastupiteľstiev, ako aj primátori miest, starostovia obcí a predsedovia samosprávy VÚC sú volení na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním na obdobie  4 rokov.

Usporiadanie verejnej správy od 01.01. 2004 malo za následok presun viac ako 400 kompetencií zo štátnej správy na samosprávu so zámerom zvýšiť efektívnosť a kvalitu riadenia v štátnej správe a tiež dochádza k zmenám v súdnom systéme a polícii.


Kompetencie vo verejnej správe

Štátna správa

Vláda SR má výkonnú moc. V súlade s tzv. kompetenčným zákonom sa delia jednotlivé ministerská a ostatné ústredné orgány štátnej správy o výkonné a právomoci a zodpovednosť za výkon štátnej správy. Ministerstvo vnútra je okrem toho zodpovedné za koordináciu miestnej štátnej správy v rámci jednotlivých krajov.

Základnými úlohami štátnej správy sú: hospodárska politika, zahraničná politika, bezpečnostná politika, obrana, civilná ochrana, hasičský zbor, súdnictvo, väzenstvo, colné právomoci, menové záležitosti, daňové úrady – mimo miestnych daní, pošty, železnice, diaľničný systém, cesty I. triedy, úrady práce a služieb zamestnanosti, vysoké školstvo, vybrané zdravotnícke, kultúrne a školské zariadenia, letiská (regionálne spolu s obcami a krajmi), plánovanie, ochrana prírody a regionálna politika (delená s obcami a krajmi).

Mestá a obce zabezpečujú samosprávnu pôsobnosť(originálne kompetencie) a vo svojich samosprávnych kompetenciách môžu vydávať všeobecne záväzné nariadenia  a stanoviská.

Medzi originálne kompetencie (samosprávna pôsobnosť) patria: miestne komunikácie, hromadná doprava, verejné priestranstvá, zeleň, čistota, ochrana prírody a životného prostredia, vodné hospodárstvo, odkanalizovanie, komunálny odpad, územné plánovanie, miestny rozvoj, bývanie, predškolské a školské zariadenia, sociálne zariadenia, polikliniky, niektoré nemocnice, kultúra, osvedčovanie listín, niektoré priestupky, miestna polícia, výber miestnych daní a poplatkov, participácia na regionálnych plánoch.

Vo vybraných oblastiach, kde je to pre štát výhodnejšie bol obciam zverený aj výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy. Ide o oblasť matrík, stavebného poriadku a časti kompetencií v školstve. Tieto úlohy vykonávajú v mene štátu, štát je zodpovedný za riadenie a kvalitu služieb a financovanie týchto úloh.

Presun úloh na obce sa doteraz uskutočnil v dvoch etapách: 1990 – 1991 a 2002 – 2004 a bude pokračovať aj v blízkej budúcnosti.