-A A +A
panorama

Veterná studňa Trávnica č. ÚZPF 2364/0 - projektová dokumentácia obnovy veternej studne v Trávnici v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu v Nitre.

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Prejekt: Veterná studňa Trávnica č. ÚZPF 2364/0 bol financovaný na základe dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva v sume =3 000,- EUR a rozpočtu obce Trávnica v sume: 200,- EUR.    Dotácia je určená na úhradu bežných výdavkov v členení: projektová dokumentácia.