-A A +A
panorama

1. PROJEKT: Revitalizácia centra obce Trávnica

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Operačný program: Regionálny operačný program 4.1a – samostatne dopytovo orientovaný projekt


Schválený NFP: 585 552,81 EUR

 

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a vo výške 5% z rozpočtu obce Trávnica

Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“

“Revitalizácia centra obce Trávnica“

ROP 4.1a – samostatne dopytovo orientovaný projekt

Výška poskytnutého príspevku: 585 552,81 EUR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk

Obec Trávnica
 

Stručný popis projektu:

Začiatok výstavby bol 21. mája 2010 a v tom istom roku 15.decembra bola stavba ukončená.
Výdavky po verejnom obstarávaní boli celkom v sume 642 033,91 EUR.
Oprávnené výdavky po verejnom obstarávaní predstavovali sumu 616 371,38 EUR, ktorých

  • 85% pochádza z fondov EÚ
  • 10% zo Št. rozpočtu SR
  • 5% z vlastných zdrojov teda z rozpočtu Obec Trávnica
  • a ďalšie výdavky obce pre komplexné riešenie sú = 34 299,53 EUR.

Dokončenú stavbu obec Trávnica zápisnicou prevzala 15.12. 2010 s termínom kolaudácie 11.1. tohto roku. Deväť stavebných objektov tohto projektu komplexne prepojilo potreby občanov v zvýšení kvality vo viacerých oblastiach života, zhodnotilo využiteľnosť, atraktivitu a cenu centra obce. 

  • Dodavateľ stavby: Združenie Vestam Company s.r.o. Nitra a Cesty Nitra a.s. 
  • Stavebný dozor - Štefan Zaujec a Juraj Žigray 
  • Externý manažment - Regionálna rozvojová agentúra Nitra
  • Stavbyvedúci – Ján Bédi

Nemožno nevysloviť všetkým partnerom: VĎAKA!

Súvisiace články:

Slávnostné odovzdanie stavieb do užívania Trávničanom a verejnosti
Odovzdanie stavby „Revitalizácia centra obce Trávnica“

Prechádzka ulicami centra obce Trávnica

Cintorínska ulica v znamení dvoch projektov

Po ukončení asfaltovania miestnych ciest sa práce zintenzívnili na oddychovej zóne pri škole

Asfaltovanie miestnych komunikácií 16.09. 2010

Pred budovou Základnej školy vznikne oddychovo-relaxačná zóna

Posledné dni augusta 2010 boli poslednými dňami aj pre zastávky autobusov

Augustové dni v uliciach Trávnice

Rozšírenie parkovacích miest na Kostolnej ulici, nový šat Veľkej strany

Odvedenie vôd v rámci projektu Revitalizácie centra obce

Revitalizácia centra obce v etapách

Fotoreportáž: Revitalizácia centra obce Trávnica, jún - august 2010