-A A +A
panorama

Oznamy obecného úradu

12 júl, 2016 - 00:36

Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva 4/2016, ktoré sa konalo dňa    30. júna 2016 o v KD v Trávnici

Viac v prílohe

27 jún, 2016 - 16:01

 

Program rokovania:

 

1.      Otvorenie rokovania OZ

2.      Voľba návrhovej komisie a určenie zapisovateľky

3.      Interpelácia poslancov

4.      Schvaľovanie programu rokovania OZ

5.      Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Trávnica o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Trávnica

6.      Záverečný účet obce  Trávnica a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

7.      Stav investičných akcií v obci

8.      Plán kontrolnej činnosti na druhý polrok roka 2016 

9.      Prideľovanie bytu na zdravotnom stredisku

10.  Diskusia

11.  Organizačné otázky – rôzne

12.  Schvaľovanie uznesení

1 jún, 2016 - 14:59

Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva 3/2016, ktoré sa konalo dňa    09. mája 2016 o 17:30 h v KD v Trávnici

Viac v prílohe

7 máj, 2016 - 23:02

Starosta    obce   TRÁVNICA

zvoláva  

verejné rokovanie Obecného  zastupiteľstva v Trávnici na deň 9. máj 2016  o 17,30 h v Kultúrnom dome v Trávnici.

Program rokovania:

1.     Otvorenie rokovania OZ

2.     Voľba návrhovej komisie a určenie zapisovateľky

3.     Interpelácia poslancov

4.     Schvaľovanie programu rokovania OZ

5.     Správa o plnení príjmov a výdavkov v prvom  štvrťroku roka 2016 v rozpočte obce  a v rozpočte Základnej školy  s materskou školou Trávnica

6.     Rada školy – informácie o zriadení a jej činnosti

7.     Spracovanie žiadosti o Nenávratný finančný príspevok  v rámci aktuálnych výziev - - aktuálne informácie a schvaľovanie spolufinancovania projektu „Separovaný zberný dvor Trávnica“

8.     Aktualizácia dopravného značenia obce

9.     Diskusia

10.  Organizačné otázky – rôzne

11.  Schvaľovanie uznesení

11 marec, 2016 - 12:15

Dokument sa nachádza v prílohe.

6 marec, 2016 - 21:43
Počet voličov zapísaných v zozname voličov 988  
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní  571 t.j.  57,79%
Počet platných odovydaných hlasov 563  

Viac - pozri prílohu a https://volbysr.sk/sk/data01.html

12 február, 2016 - 10:45

Poľovnícke združenie Pozba vyzýva vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri Pozba, aby sa od 15.02. do 20.02. príslušného kalendárneho roku dostavili k finanačnému hospodárovi na adresu Pozba č. 200, a to za účelom výplaty náhrady za užívanie poľovných pozemkov v poľovnom revíri. Viac - pozri v prílohe oznamu.

26 január, 2016 - 17:33

Obecné  zastupiteľstvo v Trávnici  zvoláva starosta obce na deň 29. január 2016

  o 18,00 h  v Kultúrnom dome v Trávnici. 

10 december, 2015 - 21:18
Oznámenia možno doručiť na elektronickú adresu obce Trávnica:
 
obec.travnica@gmail.com
 alebo
starosta @travnica.sk
8 december, 2015 - 16:40

 

Obecné  zastupiteľstvo v Trávnici  zvoláva starosta obce na deň 11.december 2015

  o 18,00 h  v Kultúrnom dome v Trávnici.

 

 

Program rokovania:

 

 

16 november, 2015 - 13:27

Voľby
do Národnej rady Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h.

5 október, 2015 - 14:22

V prílohe je oznámenie o dražbe č. 150099, ktoré bolo obci doručené 2.10. 2015 od:

Dražby a aukcie, s.r.o., Flámska 9783/1, PSČ: 036 01 Martin, IČO: 36 751 642.

30 september, 2015 - 12:43
Ilustračný obrázok

Rodičia, Eva a Andrej Rajnerovci, sa aj touto cestou chcú poďakovať všetkým, ktorí vo vyhlásenej verejnej zbierke na celom území obce Trávnica od 14. septembra 2015 do 27. septembra 2015 prispeli na liečbu chorej dcérky Rebeky, ktorú poisťovňa nepreplatí. Formou prenosných pokladničiek sa vyzbieralo 1277,66 EUR.  Nižšie uvedené číslo účtu je účelovo zriadené na liečbu Rebeky a naďalej je možné poskytovať naň peniaze na tento účel. 

Rebekine číslo účtu 5038065240/0900 
IBAN:SK3309000000005038065240
SWIFT:GIBASKBX

V mene Rebeky a jej rodičov všetkým darcom ĎAKUJEME!

23 september, 2015 - 08:51

Program rokovania:

1.     Otvorenie rokovania OZ

2.     Voľba návrhovej komisie a určenie zapisovateľky

3.     Interpelácia poslancov

4.     Schvaľovanie programu rokovania OZ

5.     Voľba hlavného kontrolóra

6.     Správa o plnení príjmov a výdavkov v druhom  štvrťroku roka 2015 v rozpočte obce           a v rozpočte Základnej školy  s materskou školou Trávnica

7.     Informácia o predpokladaných výzvach na získanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu

8.     Návrh na úpravu rozpočtu obce

9.     Záverečný účet obce

10.  Prideľovanie bytov  na Cintorínskej ulici

11.  Informácie o Aktualizácii dopravného značenia obce

12.  Informácie o príprave stretnutia  pri  príležitosti  mesiaca úcty  k  starším

13.  Diskusia

14.  Rôzne, organizačné otázky 

15.  Schvaľovanie uznesení

11 august, 2015 - 13:42

OBEC TRÁVNICA vypisuje výberové konanie na funkciu HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE TRÁVNICA

v súlade s § 18a ods. 4 a ods. 8 písm. a) zák. č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov.

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Trávnica zašle alebo odovzdá písomnú žiadosť s predpísanými náležitosťami

do 11.09. 2015do 14:00 h.

na Obec Trávnica, Hlavná 37/65 PSČ 941 46  Trávnica v uzavretej obálke označenej

"VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA - "NEOTVÁRAŤ!". "

Voľba  sa uskutoční 25.09. 2015 na Obecnom úrade v Trávnici o 19:00 h.

(Hlavná 37/65 t.j. kultúrny dom)