-A A +A
panorama

Vyvesenie rozhodnutia č.2016/579-07 verejnou vyhláškou

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Rozhodnutie vydáva: Mesto Šurany, ako veccne príslušný stavebný úrad 

vo veci: Povolení predčasného uživania časti stavby: "Vedenie 2x400 kV Gabčíkovo-Veľký Ďúr"

 

Viac v prílohe