-A A +A
panorama

Rokovanie Obecného zastupiteľstva 2/2019 dňa: 12.07.2019 o 17:30 v KD

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Program rokovania OZ 2/2019 

 1.    Otvorenie rokovania OZ
 2.    Voľba návrhovej komisie a určenie zapisovateľky
 3.    Interpelácia poslancov
 4.    Schvaľovanie programu rokovania OZ
 5.    Správa  o plnení rozpočtu obce za I. štvrťrok roka 2019
 6.    Správa o plnení rozpočtu školy za I. štvrťrok roka 2019
 7.    Návrh na úpravu rozpočtu obce a školy
 8.    Návrh VZN č. 3/2019 o poplatkoch a príspevkoch v školách  a školských                       zariadeniach a o zápise na  predprimárne a základné vzdelávanie
 9.   Protierózne a protipovodňové opatrenia obce Trávnica - informácia o štúdii
 10.    Záverečný účet obce Trávnica 2018
 11.  Informácie o prevádzkovaní Separovaného zberného dvora Trávnica
 12.   Informácie o stave prác a o  investíciách v obci v roku 2019
 13.   Diskusia
 14.   Rôzne
 15.   Schvaľovanie uznesení  
 16.   Záver