panorama
  • user warning: Got error -1 from storage engine query: SELECT v.vid, v.*, n.type FROM vocabulary v LEFT JOIN vocabulary_node_types n ON v.vid = n.vid WHERE n.type = 'oznam_ocu' ORDER BY v.weight, v.name in /nfsmnt/hosting1_1/4/b/4b5c605d-4fa3-48f8-8c0a-e2b808cc1542/travnica.sk/web/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 475.
  • user warning: Incorrect key file for table '/tmpfs/#sql_122fd_1.MYI'; try to repair it query: SELECT DISTINCT b.* FROM blocks b LEFT JOIN blocks_roles r ON b.module = r.module AND b.delta = r.delta WHERE b.theme = 'danland' AND b.status = 1 AND (r.rid IN (1) OR r.rid IS NULL) ORDER BY b.region, b.weight, b.module in /nfsmnt/hosting1_1/4/b/4b5c605d-4fa3-48f8-8c0a-e2b808cc1542/travnica.sk/web/modules/block/block.module on line 460.

Program rokovania OZ 30.06. 2017

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Obecné  zastupiteľstvo v Trávnici  zvoláva starosta obce na deň 30. jún 2017

  o 19,00 h  v Kultúrnom dome v Trávnici.  

Program rokovania:

 

1.      Otvorenie rokovania OZ

2.      Voľba návrhovej komisie a určenie zapisovateľky

3.      Interpelácia poslancov

4.      Schvaľovanie programu rokovania OZ

5.       Informácie o realizovaných a plánovaných investičných akciách

6.      Prideľovanie obecného nájomného bytu na ulici Cintorínska

7.     Zmluva o nájme nehnuteľností uzatvorená podľa ustanovenia § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka

8.     Plán kontrolnej činnosti 

9.    Návrh na úpravu rozpočtu

10.   Diskusia Organizačné otázky – rôzne

11.   Schvaľovanie uznesení

12.  Záver