-A A +A
panorama

Program rokovania OZ 19.10. 2018 o 17:30 h

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

 

Program rokovania:

19. októbra 2018  o 17:30 hv Kultúrnom dome v Trávnici

  1. Otvorenie rokovania OZ
  2. Voľba návrhovej komisie a určenie zapisovateľky
  3. Interpelácia poslancov
  4. Schvaľovanie programu rokovania OZ
  5. Správa o plnení príjmov a výdavkov v rozpočte obce a v rozpočte školy za II. polrok roka 2018
  6. Informácie o stave prác a investícií v obci
  7. Prideľovanie trojizbového bytu na ul. Cintorínska
  8. Diskusia
  9. Rôzne 
  10. Schvaľovanie uznesení