-A A +A
panorama

Oznamy obecného úradu

18 september, 2019 - 14:49

Viac: pozri v prílohe

17 september, 2019 - 09:19

Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov Poľovný revír Samostatná bažantnica Trávnica

Vyvesené: 17.09. 2019

Zvesené: 22.09. 2019

8 august, 2019 - 12:30

Návrh Rozsah hodnotenia

Viac v prílohe

Vyvesené 08.08. 2019

Zvesené19.08. 2019

1 august, 2019 - 13:03

Rozhodnutie o uznaní Samostatnej bažantnice Trávnica - verejná vyhláška

Vyvesené: od 01.08.2019 do 15.08. 2019

 

12 júl, 2019 - 10:49

Program rokovania OZ 2/2019 

3 júl, 2019 - 08:28

Územný plán obce Maňa - viac v prílohe

1 júl, 2019 - 09:51

Viac - pozri prílohu

26 jún, 2019 - 08:49
Ilustračný obrázok

Zber triedeného odpadu v obci sa uskutoční:

13. septembra 2019 = piatok

 Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme

FOTO: V prílohe: Pred vyhodením plastových fliaš, plechoviek, škatúľ a nápojových kartónov zmenšite ich objem.

17 jún, 2019 - 12:24

OBEC  TRÁVNICA

zastúpená starostom obce

v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

 výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Základnej školy s materskou školou

Cintorínska 70/1

 Trávnica

Dátum a miesto podania žiadostí o účasť na výberovom konaní:


Prihlášku a ďalšie požadované doklady je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – ZŠ s MŠ, Cintorínska 70/1, 941 46 Trávnica – neotvárať!“ najneskôr do            17. júna 2019 do 12,00 h na adresu:
Obecný úrad, Hlavná 37/65, 941 46 Trávnica.
Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke.
Termín, čas a miesto výberového konania bude oznámený prihláseným uchádzačom, ktorí
splnia požadované predpoklady, najneskôr 7 dní pred jeho uskutočnením.

Viac - v prílohe

4 jún, 2019 - 13:21
Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble oznamuje záujemcom o štúdium, 
že prijímacie skúšky k školskému roku 2019/2020 
do hudobného, výtvarného, literárno-dramatického a tanečného odboru sa uskutočnia 

v dňoch 10., 11. a  12. júna 2019 v čase od 13:00 do 18:00 hodiny 
na Základnej umeleckej škole vo Vrábľoch.

  

 
 
3 jún, 2019 - 11:18

Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov navrhovaných na začlenenie do poľovného revíru - Samostatnej bažantnice Trávnica 

Viac v prílohe

27 máj, 2019 - 00:21

Vo volebnom okrsku č. 1 v obci Trávnica boli zistené tieto výsledky:

Počet voličov zapísaných v zozname voličov  bol 932

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní bol 176,  čo predstavuje 18,88 stotín percentnú účasť

Počet platných odovzdaných hlasov bol 174

6 máj, 2019 - 10:32

V prílohe je oznam Daňového úradu Nitra, Damborského 5, 949 01  Nitra: "Informácia pre podnikateľskú verejnosť k e-Kase"

3 máj, 2019 - 00:11

,,Rekonštrukcia dobrovoľnej hasičskej zbrojnice Trávnica."  

SO 01.1C Stavebná časť - Rekonštrukcia strechy a klampiarske výrobky

Viac = v prílohe

15 apríl, 2019 - 12:48

Tešíme sa na nových žiakov Materskej školy v Trávnici. 

Zápis sa uskutoční 14.05. 2019 od 12,30 h- 14,30 h v budove materskej školy.

Ako sa stať naozajstným žiakom Materskej školy v Trávnici napovie príloha.