-A A +A
panorama

Obecné zastupiteľstvo

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Obecné zastupiteľstvo

Rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Na prijatie uznesenia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov; na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. Ak obecné zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa, starosta zvolá do 14 dní nové zasadnutie.


Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. Obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov; to neplatí, ak je predmetom rokovania obecného zastupiteľstva
a) použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom funkcie orgánov obce, členov orgánov obce, zamestnancov obce alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre obec,
b) nakladanie s majetkom vo vlastníctve obce, najmä prevod vlastníctva k majetku vo vlastníctve obce, nadobudnutie majetku do vlastníctva obce alebo prenechanie majetku obce
do užívania iným osobám.
Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, poslanec Európskeho parlamentu, zástupca vlády alebo iného štátneho orgánu, slovo sa mu udelí. Môže sa udeliť aj ktorémukoľvek obyvateľovi obce.

Nariadenie a uznesenie obecného zastupiteľstva podpisuje starosta najneskôr do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom.

Poslanec obecného zastupiteľstva skladá sľub, ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“

Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva a okrem iného, jeho mandát zaniká aj vtedy, ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.


 

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Trávnici:

  1. Bc. Lýdia Dvorská
  2. Mgr. Martina Haluzová
  3. Mgr. Anna Ivanová
  4. Marek Menčík
  5. Daniela Menčíková
  6. Erich Potočný
  7. Marian Ürge
  8. Ing. Marián Václav
  9. Zdena Závodská

 

Zástupkyňa starostu, poslankyňa poverená zvolávaním a vedením OZ, poslankyňa poverená vykonávaním aktu sobášenia: Daniela Menčíková

      

Hlavný kontrolór

Hlavnou kontrolórkou je Iveta Matušková


Komisie:

Komisia financií vystavby, územného plánovania, správy obecného majetku a ochrany verejného poriadku:
Predseda: Ing. Marián Václav
 

Členovia:  Marek Menčík, Erich Potočný, Marian Ürge, Anna Vašeková

Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu, sociálnych vecí a ochrany životného prostredia:
Predsedníčka: Mgr. Anna Ivanová
 

Členovia: Bc. Lýdia Dvorská, Mgr. Martina Haluzová, Daniela Menčíková, Zdena Závodská, Mgr. Adriana Konkolyová, Anna Mičíková, Marian Ürge


Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Trávnica

Mgr. Soňa Barcajová


Obecný hasičský zbor

Mgr. Ľuboš Kender - veliteľ
Erich Potočný - predseda