-A A +A
panorama

Obecný úrad

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Obec Trávnica, Obecný úrad
941 46 Trávnica, Hlavná 37/65

Stránkové dni pondelok, streda a piatok
Vyhlasovanie v miestnom rozhlase pondelok a streda
Úradné hodiny 07:30–12:00, 12:30–16:00

Kontakty na Obecný úrad Trávnica: tel.: 035 6584 101, fax: 035 6584 126, mail: obec.travnica@gmail.com

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom a to najmä:

  • zabezpečuje   písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,
  • zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva obecnej rady a komisií,
  • vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce,
  • vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.
     

Prácu obecného úradu riadi starosta. V obciach s väčším počtom zamestnancov môže byť zriadená funkcia prednostu obecného úradu. Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok obecného úradu

Ing. Emil Ivan

035 6584 126

starosta@travnica.sk

starosta obce, -  zmluvy, správa majetku obce, výkon predbežnej kontroly,verejné obstarávanie, cestovné náhrady, schvaľuje objednávky, faktúry, pokladničné doklady, cestovné príkazy,

Ing. Viera Ürgeová

035 6584 101

viera.urgeova@travnica.sk

overovanie listín  a  podpisov ( poplatok za podpis 1,50 €, za stranu listiny 1,50 €         (v  hotovosti),  daň  z  nehnuteľností,    daň   za    psa,  výkon predbežnej     kontroly,  listiny     o  pridelení súpisného čísla, opatrovateľská služba, stavebný úrad – výstavba, územné a stavebné konanie – vybavuje Spoločný obecný úrad so sídlom na  Mestskom  úrade   v Šuranoch,   podateľňa  dokladov   je na   obecnom úrade v Trávnici, malé zdroje znečistenia, súkromne hospodáriaci roľníci, vyhlasovanie v miestnom rozhlase
 

Anna Vašeková

035 6584 101

anna.vasekova@travnica.sk

zástupkyňa matrikárky, účtovníctvo obce, majetok obce, výkon predbežnej kontroly overovanie listín a podpisov (poplatok za podpis 1,50 €, za stranu listiny 1,50 € v hotovosti), hmotná núdza – žiaci,    evidencia obyvateľstva, civilná ochrana, zmluvy o nájme hrobových miest a správa cintorína, mzdová a personálna agenda
 

Anna Mičíková

035 6584 101

anna.micikova@travnica.sk

všeobecná podateľňa registratúra obce, webová stránka obce, matrikárka obce, pokladnica obecného úradu, miestne poplatok za komunálne odpady a ostatné hotovostné platby, miestna daň za ubytovanie, miestna daň za jadrové zariadenia, výkon predbežnej kontroly, agenda obecných zastupiteľstiev (pozvánky, zápisnice, uznesenia), overovanie listín a podpisov (poplatok za podpis 1,50 €, za stranu listiny 1,50 € v hotovosti), výrub drevín, požiarna ochrana, individuálne licencie.

Anastázia Skačanová zástupkyňa starostu (obec.travnica@gmail.com)

Iveta Matušková

hlavná kontrolórka obce - výkon následnej kontroly (obec.travnica@gmail.com)

 

Cenník daní, poplatkov a refundácií obce Trávnica            
 
Položka €: za:
Žetóny   (t.j. 0,0136 €/1 liter odpadu) 1,80 1 ks
Verejné priestranstvo - osobné auto 1,00 1 auto
               - osobné auto s prívesom  1,50 1 auto
               - nákladné auto 1,70 1 auto
Daň za verejné priestranstvo počet m2:(2x1,–€)x   priestor pre jedného určený na 2 m2
Lunapark, cirkus v sobotu a v nedeľu 8,50 1 deň
                     v ostatné dni  1,70 1 deň
Za psa:  3,50 1 pes
Daň za ubytovanie,počet prenocovani     0,33 1 odplatné prenocovanie
Daň z pozemkov a zo stavieb   podľa platného VZN
Daň za nevýherné hracie prístroje 100,00 1 ks
Krátkodobé nájmy strojov, zariadení, budov, refundácie nákladov za:
známka na psa / náhradná detto/ 1,00 1 ks
Odvoz konárov traktorom 4,00 1 vývoz
ostatné práce s traktorom  24,00 1 hodina
Smetná nádoba 120 litrová plastová 25,00 1 ks 
fotokópia xeroxovaná 0,10 1 ks
              obojstranná 0,20 1 ks
Rozhlasová relácia  5,50 1 ks
blahoželanie prvé tri piesne  1,65 €- za jednu 1,65  
                          každá ďalšia  2,32 podľa počtu
Strava dôchodcov  2,41 € x   jeden obed
Opatrovateľská služba DONÁŠKA  0,39 x   jeden obed
Opatrovateľská služba 0,80 € / 1 odprac. hodina   trvalé bydl.
Opatrovateľská služba 1,50 € / 1 odpac. hodina   mimo obce
Kniha "Trávnica vo foto"  5,70 1 ks
            "Farnosť a Pamäť školy"   3,30 1 ks
Nájom: KD  67,00 1 deň
sály                         prvá hodina   7,00  
                                druhá hodina 7,00  
                               každá ďalšia začínajúca   5,00  
Správny poplatok   podľa položky sadzobníka správnych popl.
Správny poplatok, matrika   podľa položky sadzobníka správnych popl.
Stravné lístky zamestnancov (z 3,40€) 1,09 1 ks
Cintorínske platby:
Dom smútku 8,50 prvé tri dni
Dom smútku 12,00 viac ako tri dni
Miesto - jeden hrob 10,00 nájom na 10 rokov
Miesto - dva hroby 20,00 nájom na 10 rokov
Miesto - tri hroby 30,00 nájom na 10 rokov
Detský hrob do 6 rokov 2,00 nájom na 10 rokov
Detský hrob do 12 rokov 4,00 nájom na 10 rokov
Uloženie odpadu na skládke odpadu:
Obec Kolta - informácie o cenách: p. Staho: 0903 721 580
Obec Michal nad Žitavou - informácie o cenách: Tel: 035 6596 122