-A A +A
panorama

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Verzia pre tlačVerzia pre tlač
Popis: 
Predmet: Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre odberateľa v zmysle tejto zmluvy: a)             audit individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016 v súlade so zákonom č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o audítoroch“) a ostatnými právnymi normami platnými v Slovenskej republike za účtovné obdobie roku 2016. b)             overenie hospodárenia obce podľa rozpočtu za rok 2015 v súlade so zákonom 523/2004 Z.z. a hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami, stav a vývoj dlhu a dodržiavanie pravidiel návratných zdrojov financovania c)             audit súladu výročnej správy za rok 2016 zostavenej podľa § 20 zákona 431/2002 Z.z. v platnom znení s auditovanou účtovnou závierkou audit konsolidovanej účtovnej závierky obce za rok 2016 zostavenej podľa § 22 zákona o účtovníctve za obcou zriadené  dcérske účtovné jednotky. 
IČO: 
337 139 61
Hodnota: 
1365.00€
Hodnota je uvedená: 
bez DPH
Dátum vyhotovenia faktúry: 
17 Január, 2017
Objednávku schválil: 
Ing. Emil Ivan, starosta obce