-A A +A
panorama
user warning: Expression #2 of ORDER BY clause is not in SELECT list, references column 'gdyb8ohe.n.created' which is not in SELECT list; this is incompatible with DISTINCT query: SELECT DISTINCT n.nid, n.title, COUNT(n.nid) AS ncount FROM node n INNER JOIN term_node tn ON n.nid = tn.nid INNER JOIN node_access na ON na.nid = n.nid WHERE (na.grant_view >= 1 AND ((na.gid = 0 AND na.realm = 'all') OR (na.gid = 0 AND na.realm = 'content_access_author') OR (na.gid = 1 AND na.realm = 'content_access_rid'))) AND ( tn.tid IN ('53') AND n.type IN ('zmluvy') AND n.nid != 3023 AND n.status = 1 AND n.moderate = 0 AND (n.language = '' OR n.language = 'sk') )GROUP BY n.nid, n.title, n.created ORDER BY ncount ASC, n.created DESC LIMIT 5 in /nfsmnt/hosting1_1/4/b/4b5c605d-4fa3-48f8-8c0a-e2b808cc1542/travnica.sk/web/modules/similarterms/similarterms.module on line 239.

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Verzia pre tlačVerzia pre tlač
Popis: 
Predmet: Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre odberateľa v zmysle tejto zmluvy: a)             audit individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016 v súlade so zákonom č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o audítoroch“) a ostatnými právnymi normami platnými v Slovenskej republike za účtovné obdobie roku 2016. b)             overenie hospodárenia obce podľa rozpočtu za rok 2015 v súlade so zákonom 523/2004 Z.z. a hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami, stav a vývoj dlhu a dodržiavanie pravidiel návratných zdrojov financovania c)             audit súladu výročnej správy za rok 2016 zostavenej podľa § 20 zákona 431/2002 Z.z. v platnom znení s auditovanou účtovnou závierkou audit konsolidovanej účtovnej závierky obce za rok 2016 zostavenej podľa § 22 zákona o účtovníctve za obcou zriadené  dcérske účtovné jednotky. 
IČO: 
337 139 61
Hodnota: 
1365.00€
Hodnota je uvedená: 
bez DPH
Dátum vyhotovenia faktúry: 
17 Január, 2017
Objednávku schválil: 
Ing. Emil Ivan, starosta obce