-A A +A
panorama
user warning: Expression #2 of ORDER BY clause is not in SELECT list, references column 'gdyb8ohe.n.created' which is not in SELECT list; this is incompatible with DISTINCT query: SELECT DISTINCT n.nid, n.title, COUNT(n.nid) AS ncount FROM node n INNER JOIN term_node tn ON n.nid = tn.nid INNER JOIN node_access na ON na.nid = n.nid WHERE (na.grant_view >= 1 AND ((na.gid = 0 AND na.realm = 'all') OR (na.gid = 0 AND na.realm = 'content_access_author') OR (na.gid = 1 AND na.realm = 'content_access_rid'))) AND ( tn.tid IN ('53') AND n.type IN ('zmluvy') AND n.nid != 3012 AND n.status = 1 AND n.moderate = 0 AND (n.language = '' OR n.language = 'sk') )GROUP BY n.nid, n.title, n.created ORDER BY ncount ASC, n.created DESC LIMIT 5 in /nfsmnt/hosting1_1/4/b/4b5c605d-4fa3-48f8-8c0a-e2b808cc1542/travnica.sk/web/modules/similarterms/similarterms.module on line 239.

OPKZP-PO1-SC111-2016-10/11 - Zmluva o poskytnutí NFP

Verzia pre tlačVerzia pre tlač
Dodávateľ: 
Ministerstvo Životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
Popis: 
Predmet Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: Názov projektu  : Separovaný zberný dvor Trávnica Kód projektu v ITMS2014+ : 310011B052 Miesto realizácie projektu :  obec Trávnica Výzva - kód Výzvy  : OPKZP-PO1-SC111-2016-10  Použitý systém financovania : predfinancovanie, refundácia 
IČO: 
42 181 810
Hodnota: 
329521.47€
Dátum vyhotovenia faktúry: 
5 Január, 2017
Objednávku schválil: 
Ing. Emil Ivan, starosta obce