-A A +A
panorama

OPKZP-PO1-SC111-2016-10/11 - Zmluva o poskytnutí NFP

Verzia pre tlačVerzia pre tlač
Dodávateľ: 
Ministerstvo Životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
Popis: 
Predmet Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: Názov projektu  : Separovaný zberný dvor Trávnica Kód projektu v ITMS2014+ : 310011B052 Miesto realizácie projektu :  obec Trávnica Výzva - kód Výzvy  : OPKZP-PO1-SC111-2016-10  Použitý systém financovania : predfinancovanie, refundácia 
IČO: 
42 181 810
Hodnota: 
329521.47€
Dátum vyhotovenia faktúry: 
5 Január, 2017
Objednávku schválil: 
Ing. Emil Ivan, starosta obce