-A A +A
panorama

Darujte svoje 2% dane z príjmu pre Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Trávnica

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Vážení priatelia, návštevníci trávnickej webovej stránky.

 Možno si ešte spomenieme, ako dlaňami mamy pohladený, jej úsmevom odprevadený sme kráčali prvý raz do školy so šlabikárom, peračníkom a inými tak pre školáka dôležitými vecami uloženými v taške... Možno sa pousmejeme pri spomienke na športové zážitky z pohybových hier na školskom dvore, ihrisku či v parku, alebo na rybníku a dobre nám padne zaspomínať si na časy, keď ruka v ruke s naším detstvom kráčali vedno spolu učivo, domáce úlohy a záujmové krúžky vedené našimi učiteľmi.


Škola v Trávnici, ktorej zriaďovateľom je obec Trávnica, je aj dnes plná detského džavotu a tiež učiteľov, ktorí v rámci možností sa nášmu drobizgu s láskou venujú. Tento sa čo do kvality dá ovplyvniť aj naším pričinením. Radi by sme uvítali, keby ste, milí priatelia, prispeli 2% zaplatenej dane z príjmov podľa Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, čím prispejete k skvalitneniu a rozvoju výchovných činností v Základnej škole s materskou školou Trávnica. Len ak dávame zo seba samých, vtedy dávame naozaj a tak naozaj dávajú naši učitelia našim deťom. Svedčia o tom rôzne detské vystúpenia, úspechy v športe a milé drobnosti malých majstrov na rôznych výstavách prác ich šikovných rúk, ale aj reprezentácia školy v kolách vedomostných olympiád, vystúpení v speve, recitovaní a iných činností.

Poskytnutie 2 % pre Vás nebude znamenať žiaden výdavok navyše, keďže ide o časť dane, ktorú Združeniu rodičov poskytne daňový úrad a „neprepadne“ tak v prospech štátneho rozpočtu. Anonymita darcu a výška jeho príspevku ostáva zachovaná, keďže príjemca nezistí z daňového úradu od koho a v akej sume mu bol poskytnutý dar = 2% z Vami včas odvedenej dane z príjmov.

S úctou a vďakou


Rodičovské združenie pri ZŠsMŠ
941 46 Trávnica, 70
právna forma: Občianske združenie
IČO: 17319617/644
 

Ako postupovať pri poukázaní 2% z dane?
Vyberte si postup podľa toho, či ste zamestnanec, fyzická osoba samostatne podávajúca daňové priznanie alebo právnická osoba:
 

Ak ste zamestnanec: 

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa (finančné a mzdové oddelenie) o vykonanie   ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov najneskôr do 15. februára 2011.
 2. Zamestnávateľ Vám po vykonaní ročného zúčtovania vystaví   potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia si viete vypočítať 2% zo zaplatenej dane -to je suma, ktorú nám môžete venovať, táto suma však musí byť minimálne 3,32 EUR. 
 3. Vyplňte formulár  vyhlásenie o poukázaní 2% z dane - meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane. Údaje o našom združení sme už vyplnili. Číslo nášho účtu nepotrebujete, keďže celú daň platíte daňovému úradu, ktorý následne zasiela Vami poukázané 2% prijímateľovi.
 4. Obe tlačivá - Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane doručte (odošlite poštou) najneskôr do 30. apríla 2011 na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska . Daňové úrady majú 90 dní nato, aby previedli Vaše 2% z dane na účet združenia. 

Ak ste fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama:

 1. Vyplňte si daňové priznanie. V daňovom priznaní pre fyzické osoby za rok 2010 - typ A - sú uvedené kolónky na poukázanie 2% - VIII. Oddiel - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Ak podávate daňové priznanie pre fyzické osoby - typ B, potom venujte pozornosť XII. Oddielu - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona.
 2. Vypočítajte si 2% zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby - to je maximálna suma, ktorú nám môžete venovať, minimálna suma však musí byť 3,32 EUR.
 3. Doplňte identifikačné údaje o našom združení:  Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ, 941 46  Trávnica 70, IČO: 17319617644, právna forma: občianske združenie
 4. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2011 na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska a nezabudnite do tohto termínu aj zaplatiť daň z príjmov. Daňový úrad má 90 dní na to, aby previedol Vami venovanú sumu na účet združenia. 
Tlačivá na stiahnutie:   
                                      Daňové priznanie FO - typ A    Potvrdenie o podaní priznania dane typ A
                                      Daňové priznanie FO - typ B     Potvrdenie o podaní  priznania dane typ B

Ak ste právnická osoba:

 1. Vyplňte si daňové priznanie. V daňovom priznaní pre právnické osoby za rok 2010 sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% - IV. Oddiel - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby. Vypočítajte si 2% z dane z príjmov právnickej osoby, to je maximálna suma, ktorú nám môžete venovať. Svoj dar môžete rozdeliť medzi viaceré organizácie, minimálna výška daru pre 1 organizáciu je 8,30 EUR.
 2. Doplňte identifikačné údaje o našom združení:   Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ, 941 46  Trávnica 70, IČO: 17319617644, právna forma: občianske združenie
 3. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2011 na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska a nezabudnite do tohto termínu aj zaplatiť daň z príjmov. Daňový úrad má 90 dní na to, aby previedol Vami venovanú sumu na účet združenia. 

Tlačivá na stiahnutie: 
                                  Daňové priznanie PO    Potvrdenie o podaní priznania dane