-A A +A
panorama

Prevádzka Separovaného zberného dvora

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Vážení občania,

V roku 2019 začíname s prevádzkovaním Separovaného zberného dvora, ktorým  je areál a budova bývalej sýpky.  Jeho skolaudovaním je možné využívať ho občanmi, ktorí majú v obci trvalý pobyt alebo sa vedia preukázať listom vlastníctva nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v Trávnici.  Na  dvor bude možné  odovzdávať zvlášť vytriedené rôzne druhy odpadu, spolu viac ako tridsať, vrátane viacerých druhov nebezpečného odpadu.  Zoznam týchto odpadov bude zverejnený na stránke obce a vyvesený na informačnej tabuli obce pred poštou a pri fontáne pred školou. 

Osobne odovzdať vytriedené zložky odpadu na zberný dvor možno

  • v pondelok a v stredu od 07:30 – 08:00 h
  • v piatok od 14:30 – 15:30 h, prípadne dohodou

Viac  - pozri v prílohách.

Odovzdávanie jednotlivých druhov vytriedeného odpadu je bezplatné. Výnimkou je drobný stavebný odpad do 500 kg (obkladačky, WC misa), ktorého cena je 0,04 € za jeden kg a objemový odpad do 200 kg, ktorého cena je 0,11 € za jeden kg.  Ak občan nevie priniesť objemový odpad t.j. matrace, starý nábytok, stoličky, sedačku, staré špinavé znečistené plasty a pod. osobne vlastným vozidlom, pracovníci obce to vykonajú odvozom vlečkou,  poplatok za ktorú je 9,-€.  Väčšie množstvo týchto dvoch odpadov je možné odviesť na legálnu skládku odpadu v Michale nad Žitavou  a v Kolte, ktoré  majú vlastný cenník služieb, a to po predchádzajúcej dohode s obecným úradom. Úrad si ako prepravca účtuje dopravu na skládku vo výške 27,-€ za jednu hodinu.

Zber triedeného odpadu z domácností prostredníctvom Zberovej spoločnosti Palárikovo do vriec zostáva raz mesačne podľa dodaného rozpisu a  aj naďalej budete o jeho termíne informovaní prostredníctvom miestneho rozhlasu.  Vrecia na odpad dodané zberovou spoločnosťou sú pre občanov k dispozícii na obecnom úrade.

Obec prevádzkuje aj skládku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, kde je možné uložiť konáre a iné rastlinné zvyšky.  Na jar ostrihané prúty viniča, stromov a kríkov, na jeseň stonky rajčín, papriky, kôrovie, tekvicové zvyšky a pod.  Odvoz takéhoto biologicky rozložiteľného odpadu  vykonávajú zamestnanci obce vlečkou za úhradu 6,- € pričom občan si odpad na vlečku naloží sám. Ak privezie odpad na skládku osobne, vtedy to je bezplatné, avšak pracovník obce zabezpečí kontrolu takto dovezeného odpadu. Aj takýmto spôsobom chceme predchádzať spaľovaniu odpadkov a znečisteniu ovzdušia.

V obci sa nachádzajú aj tzv. zberné hniezda odpadu.  Jedno pred bytovými domami na ul. Cintorínska  je určené pre nájomníkov  obecných nájomných bytov.  Druhé zberné hniezdo odpadu umiestnené na obecnom trhovisku je určené pre všetkých občanov. Uvítali by sme však odovzdávanie odpadov predchádzajúcimi ponukami.

Upozorňujeme všetkých, hlavne návštevníkov obce, že odložiť sem komunálny odpad je prísne zakázané. Hniezdo je monitorované kamerou a  prípadné porušenie zákazu budeme riešiť v správnom konaní. Nechceme, aby v centre dediny bola nekontrolovaná                a zapáchajúca skládka.

Vážení spoluobčania,

Podiel vytriedeného odpadu ovplyvňuje kvalitu životného prostredia a sadzby spoplatneného odpadu tak pre občanov, ako aj pre skládky odpadov.  Šetrné správanie sa voči prostrediu, v ktorom žijeme prispeje k jeho zvýšenej kvalite a k zníženiu nákladov na odpad, ktorý vzniká v našej obci.