-A A +A
panorama

27.06. 2015 o 12:30 h Slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva pri príležitosti osláv 940. výročia prvej písomnej zmienky o obci

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

PROGRAM ROKOVANIA OZ

1. Otvorenie slávnostného rokovania OZ

2. Voľba návrhovej komisie a určenie zapisovateľky

3. Schvaľovanie programu rokovania OZ

4. Príhovor starostu obce

5. Slávnostné verejné odovzdávanie Ďakovných listov pri príležitosti 940. výročia prvej písomnej zmienky o obci Trávnica na návrh starostu obce jednotlivcom i kolektívom

6. Uvedenie knihy „Vtáčia ríša Trávnice“ autora,  p. Martina Šabíka do priazne čitateľov            v spoločnosti mons. ThDr.  Jozefa Šelinga, PhD.,  riaditeľa Katechetického úradu v Žiline

7. „Poetický stav slovom i obrazom“ výstava fotografií  p. Jozefa Javúrka, rodáka z Trávnice.

8.  Pozdrav a želanie rodáka jubilujúcej Trávnici

9.  Schvaľovanie uznesenia