-A A +A
... miesto, kde ste doma
Rybník Platan Pohľad z trávnického Zobora

Obec s 1100 obyvateľmi leží 30 km severovýchodne od okresného mesta Nové Zámky uprostred Pohronskej pahorkatiny. Pekná poloha obce, viacero kultúrnych pamiatok, zachovalá ľudová zástavba a blízkosť kúpaliska Podhájska sú dobrým vkladom do rozvoja turistického ruchu.

25 február, 2017 - 23:24
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Rodičovské združenie pri trávnickej základnej škole pripravilo sálu kultúrneho domu na najšarmantnejšiu návštevu nám najmilších - detí, ktoré v maskách v dobrej nálade v spoločnosti Šaša tancovali, súťažili, hrali sa tak, ako to na detskom maškarnom plese má byť. Za podporu dlhoročnej tradície patrí vďaka maminkám, starkám a babičkám, VŠETKÝM, ktorí pomáhali pri zhotovovaní masiek a toto popoludnie premenili na niečo nevšedné, veselé a nezabudnuteľné.

13 február, 2017 - 00:20
Pozvánka na podujatie
Ilustračný obrázok

Fašiangy prajú plesom aj svadbám, tiež  bohatému stolovaniu. V kultúrnom dome v Trávnici sa tešíme na všetky deti, pre ktoré 

v sobotu 25.02. 2017

 od 15:30 h bude Maškarný ples

 a od 18:30 h bude pochovaná basa. 

Fíšani: Chystajte masky, so sebou si prineste chasu kamarátov, dobrú náladu,  a chuť zabaviť sa! Popoludnie pretancujeme, večer všetci spolu zmaskovaní pri kapustnici  dáme "zbohom" base, tancovačkám - "fašangom" a neskutočne hlboký žiaľ zmiernime skromným občerstvením. 

25 január, 2017 - 16:47
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Fašiangy sú najveselším obdobím v roku a nie je tomu inak ani v Trávnici. 

15 január, 2017 - 23:26
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

V toto nedeľné popoludnie v Trávnici viedli kroky priaznivcov ochotníckého divadla do kultúrneho domu. Divadelný súbor "Platan", sa predstavil veselohrou z pera Ferka Urbánka "Pani richtárka". Úpravu hry v troch dejstvách, rozdelenie úloh a réžiu predstavenia urobila pani učiteľka Gitka Holečková. Role "sadli" ako odev šitý na mieru a tak výkony divadelníkov bavili prítomných divákov. Sálou znel zaslúžený srdečný potlesk. Publiku sa dostalo korenia života - humoru, ľudovej piesne i poučenia: Nemalo by to v našich životoch byť o tom, ako veľký je dom, role či statok, ale o tom, aký je šťastný domov, o tom, že aj do malého domu sa zmestí toľko šťastia, koľko do veľkého a o tom, že ak dáme lásku na prvé miesto vo svojom živote, všetko ostatné k nám príde samo, s ňou zájdeme ďalej a viacerí... Na záver starosta obce, Ing. Emil Ivan, poďakoval za pekné nedeľné popoludnie a uviedol, že "dobrá partia" ochotníkov spestruje a obohacuje kultúrno-spoločenksý život obce. Fotografie napovedia, vďaka za ne manželom Košáňovcom.

15 január, 2017 - 11:25
Pozvánka na podujatie
Ilustračný obrázok

"Pani richtárka" a pospolitosť, v ktorej žije popoludnie tejto nedele tromi dejstvami navráti do čias života slovenskej dediny 30. rokov minulého storočia. Každodennosť dedinčanov sa predznamenávala prácou na rolách a statkoch, spolunažívaním generácií rodín pod jednou strechou,  na dvoroch či priedomiach. Pýcha na majetok, jeho dlhoročné honobenie staršej generácie sa dostáva do konfliktu s omladinou, ktorá hľadí viac na život s láskou ako na život, s pýchou na svoj grunt a bez nej. Tak si generácie rad za radom pred domom, na roli či v domoch uštedrujú "lekcie" navzájom. Zábavne "poučení" môžete byť v nedeľu 15. januára 2017 o 15:00 hodine v Kultúrnom dome v Trávnici. "Metodika" je z pera Ferka Urbánka, výklad a úprava zas od pani učiteľky Gitky Holečkovej a obrazy troch dejstiev názorne a verne zdokumentujú trávnickí ochotníci zo súboru Platan. Radi Vás uvidíme, pobavíme, príďte! Všetci ste srdečne pozvaní! 

12 január, 2017 - 19:59
Projekty obce
Názov projektu : Separovaný zberný dvor Trávnica
Kód projektu v ITMS2014+: 310011B05 
Miesto realizácie projektu:  obec Trávnica
Výzva - kód Výzvy : OPKZP-PO1-SC111-2016-10
Použitý systém financovania: predfinancovanie, refundácia (ďalej ako „Projekt“)
Operačný program: Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný fondom: Kohézny fond
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja  environmentálnej infraštruktúry 
Investičná priorita: 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek 
 
Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku  odpadov na dosiahnutie cieľa Projektu: naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas Obdobia Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP. 
 

Celková suma oprávnených nákladov na aktivity realizácie projektu:=346 864,71  EUR 

Poskytnuté Nenávratné finančné prostriedky na oprávnenné náklady projektu:         = 329 521,47 EUR  (95% financovanie projektu)

Vlastné zdroje obce Trávnica financovania projektu:=17 343,24 EUR (5% financovanie projektu)

30 december, 2016 - 11:18
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

   Chuť zašportovať si a stretnúť sa pri hre - to sú základy tradície trávnického ping-pongového turnaja v čase najkrajších sviatkov v roku.   V ročníku 2016 sme v sále kultúrneho domu nepoznali generačné rozdiely a večer sme spoznli jeho víťazov:

1. miesto: Roman Adamka

2. miesto: Stanislav Machata

3. miesto: Peter Varga

23 december, 2016 - 16:32
Oznam OcÚ
Ilustračný obrázok

    Priaznivcom športu oznamujeme, že v stredu 28. decembra 2016 sa v kultúrnom dome uskutoční tradičný Vianočný turnaj v ping-pongu. Kto chce spáliť kalórie  zo štedrého stolovania počas sviatkov môže sa od 13:00 h prihlásiť v sále Kultúrneho domu v Trávnici.  V atmosfére najkrajších sviatkov v roku sa tešíme sa na Vašu účasť pri hre i povzbudzovaní! 

23 december, 2016 - 01:40
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

46 členov tejto organizácie má zastúpenie v rôznych generáciách Trávničanov a rôznosť je typická aj pre ich profesionálne uplatnenie. Napriek týmto odlišnostiam majú všetci spoločný záujem o dobrovoľnícku činnosť pri výkone prevencie pred požiarmi, v hasičskom, a s príchodom zásahového vozidla Iveco Daily CAS 15, aj v záchrannom zbore.

22 december, 2016 - 16:25
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Podvečer tejto stredy v kultúrnom dome oživili deti svojimi vystúpeniami, ktoré spolu s pedagógmi pripravovali, aby na Vianočnej akadémii pootvorili dvere na našich srdiečkach. Čo neviedieť sú tu Vianoce!  Láskavé slová, koledy, tance, na hudobných nástrojoch hrané vystúpenia - to všetko od detí, ktoré sú tým najpresvedčivejším sprítomnením Vianoc, domova. Tak do rodín želáme radosťou rozžiarené očká či návrat do detstva a spomienky na dávne časy vianoc, pevné rodinné puto, ktoré odolá možno sivej každodennosti a prinesie sviatok do sŕdc a duší. Veselé Vianoce!