-A A +A
... miesto, kde ste doma
Rybník Platan Pohľad z trávnického Zobora

Obec s 1100 obyvateľmi leží 30 km severovýchodne od okresného mesta Nové Zámky uprostred Pohronskej pahorkatiny. Pekná poloha obce, viacero kultúrnych pamiatok, zachovalá ľudová zástavba a blízkosť kúpaliska Podhájska sú dobrým vkladom do rozvoja turistického ruchu.

30 apríl, 2016 - 22:18
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Pod klenbou belasej oblohy mierny vánok rozkolísal farebné stuhy mája postaveného našimi hasičmi dievčatám. Ďakujeme za pásmo hier, piesní a básní žiakom z materskej a základnej školy, ktorými sme si pripomenuli naše detstvo. Všetkým za uchovávanie a šírenie tradícií, nadčasových hodnôt a povedomia k našej dedovizni. 

22 apríl, 2016 - 21:37
Pozvánka na podujatie
Ilustračný obrázok

V spoločnosti  detí, Folklórnej skupiny Trávničanka a ich programu si pripomenieme tradíciu stavania mája. 

Tešíme sa na Vás pri peknej piesni, dobrom vínku pred školou v podvečer prvého mája o 16:30 h

14 marec, 2016 - 12:14
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

26 dobrovoľných darcov krvi dnes v sále kultúrneho domu darovalo krv a nezištne tak pomohlo tým, ktorí to potrebujú.  V radoch týchto dobrovoľníkov sú Trávničania, čerství nositelia Jánskeho plakety:

Na sobotnom zhromaždení MS SČK v Trávnici a dnes boli odovzdané:

Diamantová plaketa - p. Ivanovi Fránikovi

Zlatá plaketa - p. Petrovi Machatovi a p. Slavomírovi Šváčovi

Strieborná plaketa - p. JUDr. Vierke Segéňovej a p. Danke Gajdošíkovej

Bronzová plaketa - p. Martine Rosívalovej a p. Milanovi Ivanovi.

Zostávame  s úctyhodným  uznaním a úprimnou vďakou všetkým tým, ktorým nie je osud chorobami trpiacich či tých, ktorí sú po rôznych nehodách a traumách odkázaní na životodárnu tekutinu.

11 marec, 2016 - 12:15
Oznam OcÚ

Dokument sa nachádza v prílohe.

11 marec, 2016 - 08:05
Projekty obce

Kód výzvy: OPKZP-PO4-sc431-2015-6

Obec Trávnica,  k podanej Žiadosti o nenávratný finančný príspevok prikladá nasledovné Uznesenia obecného zastupiteľstva v Trávnici:

UZNESENIE č. 1/I./130116: Obecné zastupiteľstvo v Trávnici
Schvaľuje
 
a) Predloženie žiadosti o Nenávratný finančný príspevok na projekt: Rekonštrukcia
a prístavba MŠ s kódom výzvy: OPKZP-PO4-sc431-2015-6
b) Výšku maximálneho celkového spolufinancovania Obce Trávnica tohto projektu je
maximálne 5% z projektového rozpočtu v sume: =4300,-€
 
Hlasovanie:
OZ v Trávnici dňa 13.01. 2016 trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov schválilo
uznesenie č. 1/I./130116.
 
ďalej:
 
 
UZNESENIE č. 44/V./111215 Obecné zastupiteľstvo v Trávnici
Schvaľuje :
 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Trávnica 2014-2020
 
Hlasovanie:
OZ v Trávnici dňa 11.12. 2015 trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov schválilo
uznesenie č. 44/V./111215
 
a
 
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA č. 55/2005 O SCHVÁLENÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE TRÁVNICA
Obecné zastupiteľstvo v Trávnici prerokovalo a schválilo na riadnom zasadnutí dňa 16.12. 2005 návrh územného plánu obce Trávnica a Uznesením č. 55/2005
I.
KONŠTATUJE, ŽE
 pripomienky zo strany dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých právnických osôb sú v územnom pláne obce Trávnica akceptované,
 schválený územný plán obce Trávnica sa člení na záväznú a smernú časť. V záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie sú ustanovené plochy pre verejnoprospešné stavby, na vykonanie asanácie a pre chránené časti krajiny.
II.
Akceptuje
- stanovisko Krajského stavebného úradu v Nitre, k návrhu územnoplánovacej dokumentácie, č. KSUNR – 2005-663.
III.
SCHVAĽUJE
a/ Územný plán obce Trávnica
b/ Všeobecne záväzné nariadenie obce Trávnica číslo: 3/2005 z 16.12. 2005 o vyhlásení záväzných častí Územného plánu obce Trávnica
IV.
UKLADÁ
obci:
a) sústavne sleduje, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na ktorých základe je navrhnutá koncepcia organizácie územia. Ak dôjde k zmene predpokladov, alebo je potrebné umiestniť verejnoprospešné stavby, obec obstará doplnok a zmenu územnoplánovacej dokumentácie
b) pravidelne, najmenej však raz za štyri roky preskúmať schválený územný plán obce Trávnica, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky alebo obstaranie nového územného plánu
c) obec obstará zmenu alebo doplnok územného plánu obce, ak je to potrebné na zosúladenie s územným plánom regiónu alebo s jeho zmenami a doplnkami
d) obec vyhotoví o obsahu územného plánu registračný list, ktorý spolu s kópiou uznesenia o schválení doručí Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja SR
e) obec zverejní záväzné časti územnoplánovacej dokumentácie spolu s VZN
-vyvesením na úradnej tabuli najmenej na 15 dní, ako aj iným mieste obvyklým spôsobom
-doručením dotknutým orgánom štátnej správy
uložiť schválený územný plán obce na Obecnom úrade, stavebnom úrade , a na Krajskom stavebnom úrade v Nitre
 
T ermín: Úloha podľa písm. a), b), c), trvalá, podľa písm. d), e), f) do 15.02.2006
Zodpovedný: Starosta obce
Kontrola: Raz ročne v obecnom zastupiteľstve
 
Hlasovanie:
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 55/2005 bolo schválené dňa 16.12. 2005 všetkými poslancami.

 

6 marec, 2016 - 21:43
Oznam OcÚ
Počet voličov zapísaných v zozname voličov 988  
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní  571 t.j.  57,79%
Počet platných odovydaných hlasov 563  

Viac - pozri prílohu a https://volbysr.sk/sk/data01.html

5 marec, 2016 - 00:22
Pozvánka na podujatie
Ilustračný obrázok

Miestny spolok SČK v Trávnici v spolupráci s NTS Nové Zámky pozývajú dobrovoľných darcov krvi do Kultúrneho domu v Trávnici

14. marca 2016 od 8:00 h do 10:00 h,

kde sa prostredníctvom mobilnej jednotky NTS uskutoční dobrovoľný odber krvi.

Darovať krv znamená umožniť profesionálom včas a efektívne pomáhať odkázaným. Preto rovnako tí, ktorí  ste tak už neraz urobili ako i tí, ktorí pôjdete po prvýkrát príďte, pomôžte efektívne riešiť nedostatok tak vzácnej tekutiny pre život človeka a darujte krv v KD v Trávnici. 

12 február, 2016 - 10:45
Oznam OcÚ

Poľovnícke združenie Pozba vyzýva vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri Pozba, aby sa od 15.02. do 20.02. príslušného kalendárneho roku dostavili k finanačnému hospodárovi na adresu Pozba č. 200, a to za účelom výplaty náhrady za užívanie poľovných pozemkov v poľovnom revíri. Viac - pozri v prílohe oznamu.

10 február, 2016 - 01:08
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Nuž dôstojné rozlúčenie sa s fašangovým obdobím vyvrcholilo pochovaním basy. Ale po poriadku: Richtár zábavu zídenej pospolitosti nielenže povolev, von hu dokonca nariadev. Fašangový podvečer v reštaurácii Panoráma priav zábave, spevu, muzike, tancu a tiež spoločnému stolovaniu. Pri ňom nechýbala kapustnica, kabáče, zákusky a fánky samozrejme spolu s pohárom chutného vínka. Dobrú náladu však vystriedala udalosť nemilá... Basa následkom hoduvánia a muzikuvánia UMRELA!!! Smútočné zhromaždenie "rómovskej" menšiny aj "gadžovskej" väčšiny na pokojný spánek obradom spevov a smútočných rečí odprevadilo basu, čo tóóólko speivala, hrala, hoduvala až... dospievala, dohrala aj dohoduvala... 

9 február, 2016 - 15:54
Pozvánka na podujatie
Ilustračný obrázok

ČÍTAJTE,  VNÍMAJTE:   Na známosť sa všetkým dáva, že 

09.februára 2016 o 17:00 h

sa v PANORÁME v TRÁVNICI

BASA  POCHOVÁVA.

Pospopolitosť  Fíšanov smútiacich, drahú zosnulú, na poslednej ceste vyprevadí, sa s ňou rozlúči, nech nám len spánkom tichým do posledného víkendu mesiaca marca t.r. odpočíva v pokoji!