-A A +A
... miesto, kde ste doma
Rybník Platan Pohľad z trávnického Zobora

Obec s 1100 obyvateľmi leží 30 km severovýchodne od okresného mesta Nové Zámky uprostred Pohronskej pahorkatiny. Pekná poloha obce, viacero kultúrnych pamiatok, zachovalá ľudová zástavba a blízkosť kúpaliska Podhájska sú dobrým vkladom do rozvoja turistického ruchu.

29 apríl, 2011 - 15:25
Pozvánka na podujatie
Ilustračný obrázok

Vážení spoluobčania, milí priatelia, obec Trávnica a Základná škola s materskou školou  Trávnica Vás, no najmä všetky mamičky, starké, babičky, svokry a krstné mamy srdečne pozývajú na oslavu Dňa matiek, ktorá sa uskutoční v nedeľu 15. mája 2011 o 15-tej hodine  v Kultúrnom dome. V spoločnosti našich detí  sa tešíme na Vašu účasť na kultúrnom programe pripravovanom s láskou a venovanom z lásky mamičkám.

29 apríl, 2011 - 09:54
Oznam OcÚ
Ilustračný obrázok

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 je akcia mimoriadneho významu. Vykoná sa na celom území Slovenskej republiky k 21. máju 2011. Toto najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie poskytne opäť po desiatich rokoch nielen nové údaje o počte obyvateľov žijúcich na území Slovenskej republiky, ale aj o ich demografickej, kultúrnej, vzdelanostnej, sociálnej a ekonomickej štruktúre. Pre Štatistický úrad Slovenskej republiky budú rovnako zaujímavé údaje a informácie o úrovni bývania a štruktúre domového a bytového fondu. Pri sčítaní záleží na spolupráci s každým obyvateľom; ambíciou preto je, aby príležitosť sčítať sa využili naozaj všetci obyvatelia bez rozdielu.

28 apríl, 2011 - 14:54
Pozvánka na podujatie

Starosta obce zvoláva  verejné  rokovanie Obecného  zastupiteľstva v Trávnici    

na deň 6. máj  2 011  o 19,00 h v Kultúrnom dome v Trávnici.

26 apríl, 2011 - 09:24
Pozvánka na podujatie
Ilustračný obrázok

V podvečer prvého mája o 18.30 h Vás, vážení priatelia, pozývame na tradičné stavanie obecného mája. Pri vždy peknej ľudovej piesni a skromnom občerstvení sa tešíme na Vašu účasť.

19 apríl, 2011 - 09:09
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Krásny už sviatočný týždeň a  v kruhu blízkych s pohodou prežitú Veľkú noc Vám všetkým želá obec Trávnica.

15 apríl, 2011 - 18:30
Dianie v obci
Záznam TV Central Nitra
Regionálna televízia Central TV Nitra 8. apríla 2011 spracovala v Trávnici záznam zo slávnostného odovzdávania stavieb "Revitalizácia centra obce Trávnica" a "3x7 b.j. typ Profis".

 

14 apríl, 2011 - 14:01
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

         Slávnostnosť odovzdania stavieb „Revitalizácia centra obce Trávnica“ a „3x7 b.j. typ PROFIS“   svojou prítomnosťou 8. apríla 2011 v našej obci umocnli prítomní hostia.

14 apríl, 2011 - 13:24
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Začiatok výstavby bol 21. mája 2010 a v tom istom roku  15.decembra bola stavba ukončená.
Výdavky po verejnom obstarávaní boli celkom v sume 642 033,91 EUR.
Oprávnené výdavky  po verejnom obstarávaní predstavovali  sumu  616 371,38 EUR, ktorých 

85%  pochádza z fondov EÚ
10%  zo Št. rozpočtu  SR
5%  z vlastných zdrojov teda z rozpočtu Obec Trávnica
a ďalšie výdavky obce pre komplexné riešenie sú  = 34 299,53 EUR.

14 apríl, 2011 - 13:13
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

V číslach  predstavuje stavba nasledovné:

  • Náklady na uvedenú stavbu vrátane inžinierskych sietí boli 1 077 477,49 EUR
  • Dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR bola v sume 260 240,- EUR
  • a úver zo ŠFRB SR predstavoval sumu 780 724,18 EUR.

 

14 apríl, 2011 - 12:57
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Kráčajúc po novom chodníku Cintorínskou ulicou a vidiac kompaktné prepojenie cesty, súvislého chodníka a odvodňujúceho žľabu, príjemné prostredie zelene a oddychových ostrovčekov  sa nám dostáva dobrého pocitu, pekného pohľadu a dojmu, ktorý pretrvá... Taká je nezvyčajná premena nielen Cintorínskej, ale aj iných ulíc trávnického centra obce.