-A A +A
panorama

Základná škola

Syndikovať obsah Základná škola s materskou školou Trávnica
Novinky;
Aktualizácie: pred 1 deň 4 hodín

Voľné pracovné miesto upratovačky v MŠ

8 august, 2017 - 02:00

Názov zamestnávateľa

Základná škola s materskou školou

Adresa zamestnávateľa

941 46 Trávnica, 70

Kontakt

0907 855 843  - Mgr. Soňa Barcajová

Kategória zamestnanca

Upratovačka/ pomocná sila v kuchyni

Požadované doklady

stručný životopis, žiadosť

Iné súvisiace požiadavky

Zodpovednosť, precíznosť, ochota spolupracovať, kladný vzťah k deťom

Voľné pracovné miesto učiteľky predprimárneho vzdelávania

8 august, 2017 - 02:00

Voľné pracovné miesto učiteľky MŠ

Príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov alebo príslušnú kategóriu odborných zamestnancov: učiteľ/ učiteľka pre predprimárne vzdelávanie

Kvalifikačné predpoklady:

 ukončené SŠ, VŠ vzdelanie I.stupňa alebo II. stupňa príslušného smeru,

 v zmysle Vyhlášky MŠ SR 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

 v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť, životopis doručiť najneskôr do 31.8. 2017; po tomto termíne budete pozvaný na pohovor, na ktorom je nutné preukázať sa dokladmi o dosiahnutom vzdelaní

Nástup do zamestnania : 1.9.2017

Bližšie informácie: Mgr. Soňa Barcajová, 0907855843  mail: sbarcajova@azet.sk

Plameň

2 júl, 2017 - 02:00

Do galérie Plameň boli pridané fotografie.

Požitavské folklórne slávnosti Maňa

2 júl, 2017 - 02:00

.

Prehliadka krásnych slovenských krojov, piesní, tancov a remesiel bola náplňou XXlX. ročníka Požitavských folklórnych slávností v Mani.

   V poslednú júnovú nedeľu sa deti z Lisky so svojimi rodičmi stretli na krásnom podujatí v neďalekej obci Maňa. Prvýkrát mali možnosť zúčastniť sa na takejto prehliadke s účasťou folklórnych súborov z iných regiónov. Aj keď sa Liskári stretávajú iba druhý rok, pekne predviedli nacvičený program a so cťou hájili svoju školu i obec Trávnica.

   Všetkým zúčastneným aj ich rodičom veľmi pekne ďakujem za trpezlivosť a ochotu pomôcť a teším sa na ďalšiu spoluprácu v školskom roku 2017/2018.

                                                                          Mgr. Adriana Rákošová   

<p align="center"><strong>&nbsp; &nbsp;

22 jún, 2017 - 02:00

                                ZŠ s MŠ TRÁVNICA

                            Vás pozýva

                      do areálu ZŠ Trávnica

                          dňa 28.6.2017

              na podujatie pre žiakov i verejnosť

                         VEČER S KNIHOU

Program: 16.00 – Sokoliari Szmek Falconry

                           (prednáška a ukážky práce s dravými vtákmi)

                 18.00 – Psohlavci – Itbarak (dobový spolok)

                           (rekonštrukcia života nomádskeho etnika Kumánov v 13.storočí)

  • život kočovníkov v jurte, kumánska kuchyňa, lukostreľba...

                20.00 – program pokračuje pre žiakov ZŠ kvízmi, hrami a nocovaním   

                             v škole

                                                                                     Tešíme sa na Vás!

 

       

                                                          

NEMECKÝ JAZYK AKO DRUHÝ CUDZÍ JAZYK

31 máj, 2017 - 02:00

NEMECKÝ JAZYK – 2. CUDZÍ JAZYK NA ŠKOLE

Základná škola sa stotožňuje s princípom viacjazyčnosti a jazykovej rozmanitosti, preto aj v školskom roku 2017/2018 ponúka svojim žiakom nemecký jazyk ako druhý cudzí jazyk.

Kľúčové dokumenty Rady Európy a Európskej komisie určujú ako ciele jazykovej politiky Európskej únie pestovanie viacjazyčnosti a jazykovej rozmanitosti, podporu sociálnej súdržnosti, výučbu cudzích jazykov ako prostriedku interkultúrnej komunikácie. Jazyková rozmanitosť sa vníma ako kultúrne bohatstvo Európy. Európska legislatíva ustanovuje, aby sa v krajinách Európskej únie vyučovali najmenej dva cudzie jazyky a každý jej občan mal viacjazyčný jazykový repertoár.

 V prospech výučby nemeckého jazyka  ako druhého cudzieho jazyka  hovoria aj historické a geografické súvislosti v prospech viacjazyčnosti ako dôležitej kompetencie a tiež v prospech vyučovania nemeckého jazyka, ktorý mal v našej kultúre stáročia neodmysliteľné miesto.

Aj pri uplatnení prísne ekonomického hľadiska však práve osvojovanie si jazyka susedných krajín prináša často výraznejšie pozitívne efekty ako ovládanie „univerzálnej“ angličtiny. To, čo sa stáva bežnou kompetenciou uchádzača, stráca na hodnote; mladí ľudia dobre ovládajúci angličtinu nebudú v dohľadnej dobe na pracovnom trhu žiadnou zvláštnosťou.

Z hľadiska uplatnenia v nadnárodnom hospodárskom priestore má nemecký jazyk nemalý trhový význam. Už v súčasnosti pracuje množstvo Slovákov v susednom Rakúsku. Znalosť nemeckého jazyka je dôležitým predpokladom mobilnej pracovnej sily a uplatnenia na európskom trhu práce. V európskom priestore zohráva nemecký jazyk naďalej dôležitú úlohu pri nadobúdaní medzikultúrnych kompetencií. Nemčina je najpoužívanejším materinským jazykom v Európe a Nemecko je najdôležitejším ekonomickým partnerom Slovenskej republiky.

Nová Baňa

31 máj, 2017 - 02:00

  Tohto roku v máji sa uskutočnilo 10. stretnutie banských miest a obcí v Novej Bani. Na toto významné podujatie pod záštitou Andreja Kisku, prezidenta SR sme prijali pozvanie za všetky deti z folklórneho súboru Liska. Podujatie na oslavu baníctva bolo významné medzinárodnou účasťou a realizované s podporou Fondu na podporu umenia. Malo aj poznávací a edukatívny charakter.

Naše deti reprezentovali nielen svoju školu, ale aj obec Trávnica. Svedomito si nacvičili spev baníckych piesní, ktoré zaspievali  s doprovodom mládežníckej ľudovej hudby.

     Po programe navštívili aj Múzeum baníctva v Novej Bani, kde sa oboznámili s históriou baníctva v tomto regióne a so spôsobom života v Novej Bani a v okolitých obciach.

   Poďakovanie za možnosť zúčastniť sa osláv patrí aj Obecnému úradu v Trávnici, ktorý pomohol zabezpečiť dopravu na podujatie, všetkým rodičom malých spevákov i  Základnej škole v Trávnici.

                                                                                                Mgr. Adriana Rákošová

Školský výlet

30 máj, 2017 - 02:00

V dňoch 21. – 23.5.2017 sa žiaci našej školy zúčastnili na poznávacom školskom výlete.

Navštívili mnohé starobylé miesta a mestá. Napríklad jeden z najrozľahlejších hradov v Európe i na svete – Spišský hrad, gotickú katedrálu Dóm svätej Alžbety v Košiciach, dielňu na výrobu ľudových hudobných nástrojov (aj tých archaických – starobylých) v Brutovciach, Kostol svätého Jakuba v Levoči, Dom Majstra Pavla z Levoče či historickú levočskú radnicu.

   Počas výletu sme mali bohatý program a špeciálne špiónske poslanie. Rozdelení do skupín sme každý deň plnili množstvo ťažkých úloh súvisiacich s absolvovanými prehliadkami pamätihodností. Načreli sme do tajomných dejín opradených legendami i podložených množstvom zápiskov z kroník.

    Tešilo nás, že počas nášho pobytu na výlete si pre nás urobila čas vo svojom programe pani Gabriela Futová, spisovateľka pre deti a mládež. Je autorkou mnohých kníh a námety na ne čerpala zo svojho osobného života i zo života svojich detí a priateľov. My sme tiež prečítali niektoré knihy z jej tvorby. Napr.: Moja mama je bosorka, Keby som bola bosorka, Nezblázni sa mamička, Nejdem a basta!, Psia škola kocúra Červenochvosta a iné. Naši tretiaci a štvrtáci dokonca venovali pani spisovateľke vlastnoručné ilustrácie z prečítaných kníh zoradené do leporela.

 Bolo to pre nás veľmi milé, uvoľnené a inšpirujúce stretnutie.

Ďakujeme tiež šoférom Nitrabusu, že nás bezpečne a zdravých dopravili až domov.

                                                                                                                     Mgr.  Adriana Rákošová

PRIJÍMACIE POHOVORY NA ZÁKLADNÚ UMELECKÚ ŠKOLU

25 máj, 2017 - 02:00

Aj v budúcom školskom roku bude v škole pokračovať činnosť Základnej umeleckej školy Jozefa Dömeho.

Odbory : - hudobný, tanečný a výtvarný.

Na hudobnom odbore sa vyučuje : spev,klavír, keyboard, husle, gitara, dychové nástroje (flauta, trubka, saxofón, priečna flauta), cimbal, harmonika (podľa záumu).

Tanečný odbor : moderný, klasický, ľudový, džezový, scénický tanec.

Výtvarný odbor : kresba, maľba , grafika, modelovanie, práca s materiálom.

Žiak, ktorý sa prihlási na hudobný odbor, má možnosť zadarmo sa prihlásiť aj na výtvarný alebo tanečný odbor.

Vyučovací proces prebieha  raz týždenne, na hudobnom odbore v rozsahu 45 min. +  45 min. hudobnej náuky. Na výtvarnom a tanečnom odbore sa vyučuje v rozsahu 60 min.  Informácie na tel.č. 0918 463 379.

 

Prijímacie pohovory sa uskutočnia v dňoch 1.6.(štvrtok)  a 8.6. (štvrtok) od 13.00 do 17.00 v  budove školy.

 

 

 

10. stretnutie banských miest a obcí v Novej Bani

19 máj, 2017 - 02:00

    Tohto roku v máji sa uskutočnilo 10. stretnutie banských miest a obcí v Novej Bani. Na toto významné podujatie pod záštitou Andreja Kisku, prezidenta SR sme prijali pozvanie za všetky deti z folklórneho súboru Liska. Podujatie na oslavu baníctva bolo významné medzinárodnou účasťou a realizované s podporou Fondu na podporu umenia. Malo aj poznávací a edukatívny charakter.

Naše deti reprezentovali nielen svoju školu, ale aj obec Trávnica. Svedomito si nacvičili spev baníckych piesní, ktoré zaspievali  s doprovodom mládežníckej ľudovej hudby.

     Po programe navštívili aj Múzeum baníctva v Novej Bani, kde sa oboznámili s históriou baníctva v tomto regióne a so spôsobom života v Novej Bani a v okolitých obciach.

   Poďakovanie za možnosť zúčastniť sa osláv patrí aj Obecnému úradu v Trávnici, ktorý pomohol zabezpečiť dopravu na podujatie, všetkým rodičom malých spevákov i  Základnej škole v Trávnici.

                                                                                                Mgr. Adriana Rákošová

ZBER PAPIERA

9 máj, 2017 - 02:00
Zber papiera sa uskutoční od 05. 06. 2017 - 09. 06. 2017

Anglická lektorka na 1.stupni

3 máj, 2017 - 02:00

V týždni od 24.4. do 28.4. sa na 1.stupni uskutočnil kurz anglického jazyka.  Tri vyučovacie hodiny denne žiaci komunikovali s anglickou lektorkou. Hravou formou si upevňovali, osvojovali a rozširovali slovnú zásobu.